EU-Kommissionen fastsætter regler for digitale formater, som årsrapporter skal udarbejdes i

Faglig nyhedEU-Kommissionen har udstedt en delegeret forordning om de digitale formater, som årsrapporter skal udarbejdes i.

Regnskab

Reglerne kommer til at gælde fra 1. januar 2020 for alle børsnoterede virksomheder i EU og virksomheder der udsteder finansielle instrumenter på regulerede markeder. De nye regler vil dermed finde anvendelse første gang for årsrapporterne for 2020, som offentliggøres i 2021.

Hensigten er at styrke gennemsigtigheden på kapitalmarkederne ved at gøre data lettere tilgængeligt for investorer og andre interessenter. Der indføres dermed et krav om, at regnskabstal udarbejdes i et format, som er maskinlæsbart.

Forordningen medfører at årsrapporter skal udarbejdes i formatet XHTML. Formatet kan åbnes af alle standardbrowsere og vil givetvis for mange virksomheder erstatte PDF-formatet. Virksomheder, som aflægger årsrapport efter IFRS, skal desuden benytte InlineXBRL til at præsentere regnskabstallene i virksomhedens primære finansielle opgørelser, dvs. resultatopgørelsen samt opgørelsen af anden totalindkomst, balancen, egenkapitalopgørelsen og pengestrømsopgørelsen.

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, ESMA, har udviklet en taksonomi til rapportering i InlineXBRL. Dette har ESMA gjort for at harmonisere offentliggørelseskravene til årsrapporterne. Taksonomien minder i høj grad om IFRS-taksonomien med enkelte tilføjelser, som er relevante for den nye forordning. Taksonomien er tilgængelig på ESMAs hjemmeside og kan læses her.

De nye regler kræver en justering af formatet for virksomhedernes årsrapporter. ESMA har udviklet en vejledning til at hjælpe virksomhederne. ESMA har blandt andet udarbejdet en vejledning og opstillet en række eksempler på årsrapporter i formatet XHTML og InlineXBRL

Forordningen blev offentliggjort i EU-Tidende den 29. maj 2019. Reglerne finder anvendelse på årsrapporter med regnskabsår, der starter fra og med 1. januar 2020. 

Kommissionens forordning 2018/815 om nye krav om årsrapporters filformater kan læses her