IASB foreslår målrettede ændringer af IFRS 17

Faglig nyhedIASB har udsendt ændringsforslag til IFRS 17 om forsikringskontrakter for at imødekomme udfordringer med implementeringen af denne nye standard.

Regnskab

IFRS 17 om forsikringskontrakter blev udstedt i maj 2017. IASB har efterfølgende haft dialog med forsikringsbranchen om arbejdet med gennemførelsen af IFRS 17. Det påpeges, at der er behov for justeringer for at sikre, at uklarheder, der opstår under implementeringen, fjernes. På IASBs bestyrelsesmøde i oktober 2018 blev der identificeret 25 mulige ændringer til standarden.

De vigtigste ændringer, som nu er foreslået i exposure draft ED/2019/4 til ændring af IFRS 17 er:

  • Udskydelse af datoen for obligatorisk anvendelse af IFRS 17 med et år eller mere. Tilpasse den midlertidige fritagelse i IFRS 4 om forsikringskontrakter fra at anvende IFRS 9.
  • Give virksomheder en valgfri scope exclusion ved indgåelse af forsikringskontrakter. Dette vil gøre det muligt for virksomheder at tage højde for anvendelsen af enten IFRS 17 eller IFRS 9
  • Ændringer vedrørende allokering, indregning, vurdering af og oplysning om pengestrømme i forbindelse med forsikringskøb vedrørende forventet kontraktfornyelse.
  • Ændringer vedrørende fordelingen af kontraktmæssig servicemargin (CSM) vedrørende investeringskomponenter og relaterede oplysningskrav.
  • Udvidelse af muligheden for risikobegrænsning til også at omfatte fornyelse af forsikringsaftaler.
  • Ændringer i relation til indregning af tab eller gevinst på forsikringskontrakter ved fornyelse.
  • Forenklet præsentation af forsikringskontrakter i opgørelsen af virksomhedens finansielle stilling. (dvs. balancen).

 

Høringsudkastet indeholder også flere andre ændringsforslag. IFRS 17 træder i kraft 1. januar 2021, men IASB lægger altså op til ikrafttrædelse ét år senere. Det samme vil gælde for ændringsforslagene. Fristen for indsendelse af kommentarer er 25. september 2019.

Du kan læse IASBs ændringsforslag her.