EFRAG udsender diskussionsoplæg om egenkapitalinstrumenter

Faglig nyhedDen europæiske regnskabsorganisation EFRAG undersøger virkningerne af IFRS 9 på langfristede investeringer. EFRAG ønsker kommentarer til, om regnskabsreglerne på området skal forbedres.

Regnskab

IFRS 9 om finansielle instrumenter blev udsendt af IASB i 2014. Standarden er godkendt for børsnoterede virksomheder i EU og træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2018 eller senere. Den afløser IAS 39.

Der er i IFRS 9 en mulighed for at indregne og måle visse egenkapitalinstrumenter, fx aktier, der ikke besiddes i et salgsøjemed, til dagsværdi med værdiregulering via anden totalindkomst, dvs. i egenkapitalen. Der indregnes efter denne metode ikke en eventuel værdiforringelse (impairment loss) i resultatopgørelsen, og der indregnes heller ikke nogen gevinst eller tab i resultatopgørelsen ved afhændelse af instrumentet. Dvs. der må ikke foretages en omklassifikation (recycling) af værdireguleringer fra egenkapital til resultatopgørelsen.

I den hidtidige standard, IAS 39, var der regler om at indregne værdiforringelse på såkaldte Available-for-sale-instrumenter.

EFRAG gjorde over for EU-Kommissionen, da IFRS 9 skulle endosseres i EU, opmærksom på, at forbud mod at omklassificere (recycle) kan medføre mindre grad af relevans i de informationer, der fremgår af resultatopgørelsen, og at dette kan have negativ betydning for langfristede investeringer.

EU-Kommissionen bad derfor EFRAG om nærmere at undersøge de mulige uheldige virkninger for langfristede investeringer. Desuden spurgte EU-Kommissionen EFRAG om, hvorvidt reglerne kan blive forbedret, understået ved en ændring af IFRS 9 eller ved, at EU gennemfører særlige europæiske regnskabsregler, og dermed fraviger fra IFRS 9 på dette område.

Som led i EFRAG's undersøgelse har EFRAG i marts 2018 udsendt et diskussionsoplæg: "Equity instruments - impairment and recycling". Det er muligt at sende kommentarer til EFRAG senest den 25. maj 2018. FSR - danske revisorers regnskabsudvalg vil på et møde medio maj 2018 gennemgå og kommentere udkastet.

Download EFRAG Discussion Paper: Equity instruments - impairment and recycling".