EFRAG og OIC undersøger virkningen af standard om goodwill

Faglig nyhedDen europæiske regnskabsorganisation EFRAG og den italienske OIC har iværksat en fælles undersøgelse af, om standarden for nedskrivning af goodwill sikrer god regnskabsinformation. Der er svarfrist ultimo september.

Regnskab

Den europæiske rådgivende regnskabsorganisation EFRAG og den italienske standardudsteder OIC har udsendt et spørgeskema om goodwill, herunder om de nugældende standarder for nedskrivning ("impairment testing") virker tilfredsstillende og sikrer en tilstrækkelig god og nyttig regnskabsinformation.

Den nuværende standard om nedskrivning (IAS 36) fra 2004 indebærer, at goodwill ikke må afskrives, men skal underkastes en værdiforringelsestest mindst en gang om året. Dette er i modsætning til reglerne i fx den danske årsregnskabslov og EU's regnskabsdirektiver, der foreskriver afskrivning af goodwill.

Goodwill udtrykker et positivt regnskabsmæssigt forskelsbeløb opstået ved køb af en virksomhed. Det opgøres som forskellen mellem kapitalandelens kostpris og dagsværdien af den erhvervede virksomheds identificerbare aktiver og forpligtelser. Da goodwill således er baseret på en forventet indtjeningsevne, vil værdien heraf være udsat for betydelig risiko for forringelse, fx hvis markedssituationen ændres efter købet. Efter gældende regnskabsstandarder kan internt oparbejdet goodwill - i modsætning til købt goodwill - ikke indregnes.

Spørgeskemaet består af fem dele, der er rettet mod forskellige interessenter, nemlig regnskabsbrugere (del 1), standardudstedere og lovgivere (del 2), regnskabsaflæggere (del 3), revisorer (del 4) og akademikere (del 5).

Man er dog velkomne til at svare på alle fem dele af spørgeskemaet, hvis man ønsker, uanset hvilken interessegruppe man tilhører.

Svarfristen over for den italienske standardudsteder, staff@fondazioneoic.it, er 30. september 2012.

Download spørgeskema fra EFRAG og OIC om "goodwill impairment and amortisation" juli 2012