EFRAG peger på behov for simplere regnskabsregler om leasing

Faglig nyhedDen europæiske regnskabsorganisation EFRAG har i en analyse peget på flere muligheder for at forenkle det forslag til ny regnskabsstandard om leasing, som IASB fremlagde i 2013.

Regnskab

Den europæiske rådgivende regnskabsorganisation, EFRAG, har i april 2014 udsendt en analyse af behovet for forenklinger i det udkast til ny international standard om leasing, som den internationale standardudsteder (IASB) og amerikanske standardudsteder (FASB) udsendte i 2013.

Analysen er baseret på besvarede spørgeskemaer fra 44 europæiske, herunder tre danske, virksomheder, om, hvordan disse vil blive berørt af de foreslåede nye regler om regnskabsmæssig behandling af leasing.

EFRAG, nationale standardudstedere og mange andre interessegrupper har påpeget, at det udkast til ny leasingstandard, som blev udsendt i maj 2013, er for byrdefuld og medfører mange komplekse problemstillinger, når standarden skal anvendes i praksis.

På et møde i Accounting Standards Advisory Forum (ASAF), der er samarbejdsorganet mellem IASB og regionale regnskabsorganisationer, i december 2013 blev det aftalt, at de interesserede organisationer - herunder EFRAG - ville undersøge holdningerne i deres baglande til mulige ændringer i udkastet til standard, som kunne lempe på kravene.

Som et resultat af de undersøgelser, EFRAG derefter foretog i første kvartal 2014, har EFRAG nu udsendt et notat: "Simplifications to the accounting model for lessees. Limited survey conducted by EFRAG and National Standard Setters in February 2014".

Alle de 44 deltagende virksomheder, bortset fra en enkelt, bemærkede, at forenklinger i udkastet til standard var nødvendige på et bredt og systematisk grundlag.

Flertallet af virksomheder bemærkede, at klassifikationen af leasingaftaler i Type A og Type B, som udkastet til standard lagde op til, og det brede anvendelsesområde for standarden er de to væsentligste faktorer, der medfører øgede byrder for regnskabsaflæggerne. Et flertal anbefalede en enkel model (frem for den tostrengede model med Type A og B), og der var præference for at vælge Type A-modellen. Ifølge udkastet til standard fra IASB (og FASB) skulle der ved indregning i resultatopgørelsen af omkostninger ved leasing benyttes en tostrenget model (en "dual approach"), således at de fleste tilfælde af leasing af fast ejendom indregnes lineært (i form af "a single lease cost combining the unwinding of the discount on the lease liability with the amortisation of the right-of-use asset" - såkaldt type B-leasing), hvorimod de fleste andre leasing-aftaler - såsom udstyr eller køretøjer - indregnes ved amortisering (afskrivning) af aktivets "kostpris" samtidig med indregning af renteudgiften ved leasingtransaktionen (såkaldt type A-leasing).

Et flertal af virksomhederne, der deltog i EFRAG's analyse om forenklingsmuligheder, bemærkede desuden, at reglerne om måling, udsondring af elementer i en leasingaftale og opgørelsen af leasingperioden var områder, hvor der var behov for forenklinger. Et flertal af virksomhederne bemærkede yderligere, at der burde være en undtagelse for indregning af aktiver, der ikke er en del af virksomhedens kerne-aktiver ("non-core assets"), såsom leasing af kopimaskiner.

Analysen fra EFRAG er et led i den efterhånden langvarige debat om en fremtidig regnskabsstandard for leasing, som IASB (og FASB) forventes at tage stilling til inden for de nærmeste måneder.

Download EFRAG's notat: "Simplifications to the accounting model for lessees. Limited survey conducted by EFRAG and National Standard Setters in February 2014".

 

 

 

 

 

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126