EFRAG-bulletiner om ny regnskabsmæssig begrebsramme

Faglig nyhedEFRAG arbejder ud fra europæiske synsvinkler med at påvirke det arbejde, som IASB og FASB udfører for at fastlægge en ny begrebsramme for årsregnskaber. EFRAG har senest udsendt tre regnskabsfaglige bulletiner, og anmoder om kommentarer.

Regnskab

Den europæiske rådgivende regnskabsorganisation EFRAG har sammen med nationale standardudstedere besluttet aktivt at følge og øve indflydelse på det arbejde, som foregår i internationalt regi (IASB og FASB) med at udvikle en ny begrebsramme for årsregnskaber. Den nye begrebsramme ventes færdiggjort i de næste par år og skal erstatte den eksisterende internationale egrebsramme, der oprindeligt er fra 1989, og som ligger til grund for bl.a. årsregnskabslovens definitioner på årsregnskabets elementer (aktiver, forpligtelser, indtægter, omkostninger mv.).

EFRAG har i april 2013 udsendt tre bulletiner om udvalgte områder af den nye begrebsramme.

Udsendelse af bulletiner sker for at stimulere debatten i Europa og for at holde interessenterne orienteret undervejs om de drøftelser, der foregår hos IASB og FASB med at udvikle begrebsramme.

De tre bulletiner er:

- "Prudence" - Denne bulletin beskriver, hvilken rolle forsigtighed spiller, når der udarbejdes regnskabsregler og -standarder. Forsigtighed har altid haft en rolle, fx med hensyn til fastlæggelse af muligheder for at udlodde udbytte mv. fra selskabet (regler om bundne reserver).

- "Reliability of financial information" - Denne bulletin beskriver den beslutning, som IASB og FASB traf om at erstatte et af de grundlæggende regnskabsprincipper, pålidelighed ("reliability", med troværdig repræsentation ("faithful representation"), og det diskuteres, om denne beslutning er hensigtsmæssig.

- "Uncertainty" - Denne bulletin beskriver, hvorvidt begrebet usikkerhed alene vedrører måling (værdiansættelse) eller om usikkerhed også skal spille en rolle i relation til definition og kriterier for indregning af elementer i et årsregnskab.

EFRAG ønsker kommentarer til de tre bulletiner senest 5. juli 2013. EFRAG vil herefter søge at fastlægge fælles europæiske holdninger til disse emner og derudfra påvirke IASB og FASB.

EFRAG forventes i maj 2013 at udsende bulletiner om "The asset/liability approach", "The purpose of the Conceptual Framework" og "The role of the business model in financial reporting" og planlægger desuden at udsende bulletiner om "Performance Reporting", "Measurement", sondringen "Liability/equity", om "Stewardship/Accountability" som et af årsregnskabets formål samt "Complexity".

Download følgende bulletiner fra EFRAG, april 2013:

Getting af Better Framework. Prudence.

Getting af Better Framework. Reliability of financial information.

Getting a Better Framework. Uncertainty.