EFRAG har udsendt diskussionsoplæg om regnskabsmæssig behandling af indkomstskat

Faglig nyhedDen europæiske regnskabsorganisation, EFRAG, har udsendt et oplæg om, hvordan der kan sikres bedre regnskabsstandarder for regnskabsmæssig behandling af selskabers indkomstskat. Formålet er at stimulere til debat og sikre, at europæiske synspunkter kommer til orde i den internationale udvikling af standarder om regnskabsmæssig behandling af skatter.

Regnskab

Den europæiske rådgivende regnskabsorganisation, EFRAG, har udsendt et diskussionsoplæg om mulige ændringer af regnskabsstandarden for indkomstskatter.

Den eksisterende internationale regnskabsstandard, IAS 12 om indkomstskatter er blevet kritiseret fra både regnskabsbrugere og regnskabsaflæggere. Det er blevet påpeget, at regnskabsbrugerne bør sikres bedre information om de virkninger, som selskabers indkomstskatter har på selskabets nuværende og fremtidige pengestrømme. Der har også været kritik af, at IAS 12 ikke tillader eller foreskriver måling af udskudte skatter i balancen til nutidsværdi (tilbagediskontering) og af, at standarden mangler retningslinjer om måling af usikre skattepositioner, hvor der i praksis anvendes forskellige metoder såsom "weighted average approach" eller "most likely approach".

Diskussionsoplægget fra EFRAG består af to dele, nemlig dels overvejelser om forbedringer af den eksisterende IAS 12 (del 1) og dels en gennemgang af alternative metoder til regnskabsmæssig behandling af indkomstskatter (del 2), som kan være relevante at overveje, hvis det besluttes at udarbejde en helt ny standard til afløsning af IAS 12.

Diskussionsoplægget fra EFRAG er udarbejdet i samarbejde med den engelske standardudsteder, ASB, og har til formål at skabe debat og indsamle synspunkter og argumenter fra interesserede parter i Europa, således at EFRAG kan bidrage til og påvirke den fremtidige internationale udvikling på området.

FSR - danske revisorer er sammen med en række andre europæiske standardudstedende organisationer medudgivere af diskussionsoplægget.

Kommentarer kan sendes til EFRAG senest den 29. juni 2012.

Diskussionsoplæg fra EFRAG: "Improving the Financial Reporting of Income Tax", december 2011

Kort præsentation af EFRAG Discussion Paper