IASB foreslår ændring af IFRS 9 om finansielle instrumenter

Faglig nyhedIASBs forslag til ændring af IFRS 9 udgør en undtagelse til regelsættet om indregning og måling af finansielle aktiver. Forslaget bliver mødt med skepsis hos EFRAG.

Regnskab

IASB har udsendt et høringsudkast (ED/2017/3) om mulighed for at tilbagebetale finansielle aktiver før tid med negativ kompensation. IFRS Interpretations Committee har modtaget spørgsmål om, hvordan sådanne finansielle aktiver skal klassificeres ved anvendelse af IFRS 9.

Af høringsudkastet fremgår det, at IASB foreslår en snæver ændring af IFRS 9 om finansielle instrumenter. Forslaget omfatter den situation, hvor låntager kan tilbagebetale før tid med et variabelt beløb, som kan overstige hvad der udestår af hovedstol og renter. Forslaget gør det muligt at indregne finansielle aktivers værdi til amortiseret kostpris eller til dagsværdi gennem anden totalindkomst (FVOCI) under følgende betingelser, der er udledt af ”Solely payments of principal and interest” (SPPI-kriteriet):

  • Den opsigende part af kontrakten kan kræve ekstra kompensation for ophævelsen.
  • Den reelle værdi af forudbetalingsmuligheden var ubetydelig, da virksomheden oprindeligt indgik transaktionen.

Den foreslåede ændring er således en undtagelse til regelsættet om forudbetaling af finansielle aktiver.

EFRAG har den 4. maj 2017 udsendt et dokument med kommentarer til IASBs foreslåede ændringer af IFRS 9. Heri angiver EFRAG, at forudbetalingsmulighed med negativ kompensation bør være underlagt de samme betingelser som forudbetalingsmulighed med positiv kompensation. EFRAG er derfor enig i den første betingelse. Mere kritisk forholder EFRAG sig overfor betingelse to i SPPI-kriteriet.

Hensynet til brugerne af regnskabsstandarder vejer tungt hos EFRAG. IFRS 9 træder i kraft i 2018. EFRAG har derfor anmodet om, at IASBs eventuelle ændringsforslag færdiggøres hurtigst muligt, men hvor i der samtidig fremsættes ønske om, at ændringsforslagene udelukkende er begrænset til løsning af de problemstillinger, IFRS Interpretations Committee er blevet mødt med.

EFRAG foreslår den 1. januar 2019 som ikrafttrædelsesdato for førnævnte ændringer.

EFRAGs kommentarer til de foreslåede ændringer af IFRS 9 om finansielle instrumenter kan læses her.