Hvilke emner skal på EFRAG’s ”research agenda”?

Faglig nyhedTo af de regnskabstekniske udfordringer, som ofte påpeges, er vanskelighederne ved indregning af immaterielle aktiver og kryptovaluta. FSR – danske revisorer ser derfor positivt på EFRAG’s oplæg om en opdateret research agenda, hvor det foreslås, at netop immaterielle aktiver og kryptovaluta er emner for EFRAG’s fremtidige research-aktiviteter.

Regnskab

European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG, udsendte i april 2018 et oplæg til, hvad EFRAG bør have på sin research agenda. Det er tre år siden, EFRAG sidst opdaterede sin research agenda. EFRAG foreslår fem mulige emner til EFRAG’s opdaterede research agenda:

Bedre information om immaterielle aktiver
På den europæiske regnskabsscene debatteres det jævnligt, hvordan regnskaberne kan give et mere komplet billede af virksomhedens aktiver og forpligtelser. En af udfordringerne er reglerne for den regnskabsmæssige indregning af immaterielle aktiver.

Immaterielle aktiver har stor betydning i praksis, men indregnes sjældent i balancen. Det skyldes, at IFRS-standarderne ikke muliggør eller stiller krav herom, medmindre der er tale om erhvervede immaterielle aktiver eller udviklingsprojekter. Immaterielle aktiver, såsom know-how og forskningsaktiviteter, skal således ikke aktiveres. EFRAG nævner blandt andet integreret rapportering og notekrav om aktivets forventede indtjening, som potentielle elementer, der kan undersøges nærmere for at skabe større klarhed om selskabernes immaterielle aktiver.  

Kryptovaluta
Et andet varmt emne er, hvordan kryptovaluta, for eksempel bitcoins, skal indregnes og måles i årsregnskabet. Uklarheden er en følge af, at der endnu ikke foreligger officielle udmeldinger fra hverken IASB eller IFRS Interpretations Committee om den regnskabsmæssige behandling af kryptovaluta.

EFRAG foreslår muligheden for at iværksætte et projekt, der skal belyse, om de gældende IFRS-standarder kan anvendes som rettesnor, eller om det er nødvendigt at udarbejde en ny regnskabsstandard om præsentation af kryptovaluta i årsregnskabet.

Ophør med indregning af aktiver og forpligtelser
IASB’s internationale begrebsramme indeholder relativt udførlige beskrivelser af indregningskriterier for aktiver og forpligtelser i balancen. I mange IFRS-standarder, såsom IFRS 15 om indregning af omsætning fra kontrakter med kunder, er der desuden medtaget eksplicitte retningslinjer for indregning. Imidlertid er der mindre hjælp at hente om, hvornår aktiver og forpligtelser udgår af balancen. Reelt set er det kun IFRS 9 om finansielle instrumenter, der indeholder detaljeret vejledning om, hvornår et finansielt aktiv eller forpligtelse udgår fra balancen.

EFRAG foreslår derfor, ud fra en række forskellige forudsætninger, muligheden for at udarbejde en analyse af de regnskabsmæssige konsekvenser ved, at de forskellige standarder ikke i samme grad regulerer, hvornår aktiver og forpligtelser udgår af balancen.

Omkostninger ved erhvervelse af aktiver
Når juridiske personer erhverver aktiver vil der ofte være forbundet en række relaterede omkostninger – i praksis ses det ofte ved virksomhedsoverdragelser.
IFRS-standarderne bruger forskellige termer for disse omkostninger såsom ”initial direct costs”, ”acquisition-related costs” og ”transaction costs”. EFRAG foreslår muligheden for en analyse af, hvordan erhvervelsesrelaterede omkostninger behandles forskelligt i standarderne, og hvornår disse kan indregnes i kostprisen for et aktiv.

Variable og betingede betalinger
Resultataflønning såsom optionsordninger for medarbejdere er udbredt i praksis. Den regnskabsmæssige behandling af variable og betingede betalinger volder imidlertid ofte vanskeligheder, fordi IFRS-standarderne ikke er tilstrækkelig konsistente. EFRAG finder det derfor relevant og aktuelt at undersøge, om de gældende standarder og fortolkningsbidrag kan anvendes, eller om det er nødvendigt med udvikling af nye regnskabsmæssige alternativer.

FSR – danske revisorer
FSR – danske revisorer afgav den 31. maj 2018 høringssvar om EFRAG’s research agenda. Høringssvaret er udarbejdet i regi af foreningens regnskabsudvalg. FSR – danske revisorer er positivt indstillet overfor EFRAG’s evidensbaserede tilgang til analyser, men understreger samtidig, at en kombineret anvendelse af evidensbaserede og kvalitative analyser ofte må foretrækkes. Digital og integreret rapportering er ifølge FSR – danske revisorer to presserende emner, som EFRAG og dets medlemmer i fællesskab bør undersøge nærmere.

EFRAG’s fem foreslåede undersøgelsesområder er efter FSR – danske revisorers opfattelse interessante. Ressourcehensyn og bedre udnyttelse af vidensdeling på tværs af organisationerne taler imidlertid for, at undersøgelser om den regnskabsmæssige behandling af immaterielle aktiver og kryptovaluta prioriteres højere end de øvrige forslag.

Læs EFRAG’s oplæg om ny research agenda her.

Læs FSR – danske revisorers høringssvar her.

 

 

 

 

 

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126