Bør EU-lovgivningens rammer justeres i forhold til kryptoaktiver?

Faglig nyhedNye teknologier udvikler sig konstant og er med til at ændre det europæiske finansielle system. Betyder denne udvikling, at nye områder bør reguleres i europæisk regi for at skabe ensartede konkurrencevilkår?

Internationalt

Den nyligt tiltrådte EU-Kommission arbejder på en ny digital finansieringsstrategi for EU. Heri indgår skabelsen af en datadrevet finansiel struktur i EU baseret på ensartede konkurrencevilkår. For at fremme den digitale finansiering i EU, har EU-Kommissionen udsendt en høring om kryptoaktiver. EU-Kommissionen opfordrer interessenter til at give udtryk for deres synspunkter, der kan sikre en bæredygtig udvikling for brugen af kryptoaktiver.

Høringen består af 117 spørgsmål og er delt op i fire afsnit med hvert sit fokus. Det første afsnit er meget overordnet og sigter mod at få feedback om brugen eller den potentielle brug af kryptoaktiver.

Det andet afsnit søger feedback fra interessenter om, hvordan kryptoaktiver klassificeres. Dette afsnit omhandler både kryptoaktiver, der falder ind under eksisterende EU-lovgivning ('finansielle' instrumenter under MiFID II og 'e-penge' under EMD2) og instrumenter, der ikke gør det. Der er i dette afsnit spørgsmål om, hvorvidt EU-Kommissionens initiativ kun skal omhandle kryptoaktiver eller mere generelt skal omhandle digitale aktiver.

Det tredje afsnit efterspørger synspunkter om kryptoaktiver, der falder uden for rammerne af EU-lovgivning om finansielle tjenester. Der bliver blandt andet spurgt ind til 'betalingstokens', ’stablecoins’, ‘utility tokens’ og ‘investment tokens’. Formålet med dette afsnit af høringsdokumentet er at afgøre, hvorvidt det er nødvendigt med EU-lovgivningsmæssige rammer for disse kryptoaktiver. I dette afsnit bliver der også spurgt ind til behandlingen af risikoen ved såkaldte ’stablecoins’ og ’globale stablecoins’. De lovgivningsmæssige rammer kan f.eks. bestå af informationskrav ved udbud af kryptoaktiver og krav om, at udbyderen skal etablere sig og have en fysisk tilstedeværelse (virksomhedsadresse) i EU. Der er også spørgsmål om, hvorvidt en periodisk uafhængig revision af aktiver eller af tilstedeværelsen af reserver (’’assets or funds held in the reserve’’) er relevant eller ikke relevant.

Det fjerde afsnit søger synspunkter fra interessenter om kryptoaktiver, der falder inden for rammerne af EU-lovgivning, dvs. dem, der kvalificeres som 'finansielle instrumenter' under MiFID II og dem, der kvalificeres som 'e-penge' under EMD2. Svarene i dette afsnit skal sætte EU Kommissionen i stand til at vurdere virkningen af mulige ændringer af EU-lovgivningen.

Resultatet af denne høring danner grundlag for EU-Kommissionens fremadrettede arbejde med reguleringen af kryptoaktiver.

Høringen er åben indtil 19. marts 2020. En række erhvervsorganisationer, herunder FSR - danske revisorer, har via EU-specialudvalget for den finansielle sektor mulighed for at kommentere på spørgsmålene over for Finanstilsynet, senest d. 6. februar 2020, forud for udarbejdelsen af den danske regerings høringssvar til EU-Kommissionen.

Du kan læse mere og svare på spørgsmålene her.