Direktivændring om mikrovirksomheders regnskaber er vedtaget

Faglig nyhedEuropa-Parlamentet og Ministerrådet har vedtaget ændringer af regnskabsdirektivet, der ligger til grund for den danske årsregnskabslov. De gennemførte ændringer muliggør lempeligere regnskabskrav for mikrovirksomheder, bl.a. færre notekrav.

RegnskabSMV

Europa-Parlamentet og Minsiterrådet har nu i fællesskab vedtaget ændringer til det eksisterende regnskabsdirektiv (4. direktiv) for så vidt angår mikrovirksomheder.

Den endelige godkendelse fandt sted på et møde for erhvervs- og konkurrenceministre i Bruxelles den 21. februar 2012. Parallelt med denne vedtagelse - der indebærer en ny artikel 1a i 4. direktiv - arbejder parlamentet og rådet med en samlet opdatering af regnskabsdirektiverne (4. og 7. direktiv) på grundlag af forslaget fra EU-Kommissionen fra oktober 2011.

Det er op til de enkelte medlemsstater selv at afgøre, om man vil benytte muligheden for at fritage mikrovirksomheder fra visse bestemmelser i regnskabsdirektivet - og dermed visse bestemmelser i national regnskabslovgivning, der er baseret på direktivet.

Medlemstaterne kan ifølge den nye artikel 1a fritage mikrovirksomheder for en eller flere - efter medlemsstatens eget valg - af følgende krav i den øvrige del af direktivet:

- Kravet om at medtage posten "Periodeafgrænsningsposter" under aktiver henholdsvis forpligtelser

- Periodiseringsprincippet kan fraviges, dog kun for posten "Andre udgifter" i resultatopgørelsen, og dette forudsætter, at fravigelsen af periodiseringsprincippet angives i noterne

- Notekrav, dog skal der oplyses om garantiforpligtelser, om sikkerhedsstillelser, om udlån og kreditter til ledelsesmedlemmer samt om erhvervelse af egne kapitalandele

- Kravet om at offentliggøre årsregnskabet på sædvanlig vis (via et aktieselskabsregister eller lignende) kan fraviges, forudsat at oplysningerne i balancen er "behørigt indgivet ifølge national lovgivning til mindst én kompetent myndighed, som den pågældende medlemsstat har udpeget". Denne myndighed skal så sende de indgivne oplysninger videre til registeret.

Medlemsstaterne kan endvidere tillade mikrovirksomheder at udarbejde en forkortet balance og en forkortet resultatopgørelse.

De nævnte lempelser kan ikke anvendes, hvis virksomheden benytter reglerne om brug af dagsværdier.

Mikrovirksomheder defineres ud fra følgende størrelsesgrænser: Balancesum max. 350.000 euro, nettoomsætning max. 700.000 euro og antal medarbejdere max. 10. 

Ændringsdirektivet (den nye artikel 1a) har således undergået en væsentlig omskrivning under forhandlingerne i Ministerrådet og Parlamentet i forhold til det oprindeligt fremsatte forslag fra Kommissionen, der indebar en mulighed for fuldstændigt at fritage mikrovirksomheder fra regnskabskravene baseret på direktivet. Desuden er størrelsesgrænserne modificeret i forhold til det oprindelige forslag fra Kommissionen, hvorefter undtagelserne kunne gælde for virksomheder med en balancesum op til 500.000 euro og en nettoomsætning op til 1 mio. euro. Samtidig blev betegnelsen for de virksomheder, der kan fastsættes lempeligere krav for, ændret fra "mikrovirksomheder" til "mikroenheder".

Direktivet skal nu underskrives af formændene for Europa-Parlamentet og Rådet og vil blive publiceret i Den Europæiske Unions Tidende. Der er ingen lande, der har oplyst, om de vil udnytte lempelsesmulighederne. Dette gælder også Danmark. De fleste lande vil givetvis - inden der ændres i nationale regnskabskrav - afvente udfaldet af igangværende forhandlinger om det samlede, nye regnskabsdirektiv, der skal erstatte 4. og 7. direktiv med forventet senest ikrafttræden i 2014.

Det af Parlamentet og Rådet vedtagne ændringsdirektiv til 4. direktiv 

Pressemeddelelse fra EU-kommissær for indre marked, Michel Barnier, februar 2012