EU-Kommissionen ønsker land for land-oplysninger om betalte selskabsskatter

Faglig nyhedEU-Kommissionen har i kølvandet på sagen om "Panama Papers" foreslået ændring af regnskabsdirektivet med henblik på øget gennemsigtighed om skattebetalinger land for land.

Regnskab

EU-Kommissionen har iværksat en række initiativer for at skabe et mere fair selskabsskattesystem og for at bekæmpe skatteunddragelse på tværs af landegrænserne.

EU-Kommissionen har i den forbindelse nu fremsat et forslag til nye bestemmelser i regnskabsdirektivet med henblik på at skabe øget gennemsigtighed omkring meget store, multinationale virksomheders skatteforhold.

Med direktivforslaget foreslås indføjet et nyt kapitel 10a (artikel 48a-i) i regnskabsdirektivet, hvorved en række virksomheder, herunder dattervirksomheder og filialer i EU, får pligt til at rapportere om koncernens selskabsskatteoplysninger land for land.

I direktivforslagets forklarende bemærkninger anslår EU-Kommissionen, at det som følge af de foreslåede beløbsmæssige størrelsesgrænser vil være ca. 6.000 multinationale koncerner, der vil skulle udarbejde og offentliggøre land for land-rapport som følge af deres aktiviteter i EU-landene, og at det vil være ca. 2.000 koncerner med hovedkvarter i EU, der forventes omfattet.

EU-Kommissionen begrunder forslaget med, at:

"Bekæmpelse af skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning både i EU og i resten af verden står højt på Europa-Kommissionens politiske dagsorden. Som led i en bredere strategi for et fair og effektivt system for selskabsbeskatning i EU kan offentlig indsigt være med til at sikre, at overskuddet rent faktisk beskattes, der hvor det skabes. Offentlig indsigt kan styrke offentlighedens tillid og styrke virksomhedernes sociale ansvar ved at bidrage til velfærd gennem indbetaling af skatter i det land, hvor de er aktive. Desuden kan det fremme en mere oplyst debat om eventuelle mangler i skattelovgivningen."

Herhjemme er forslaget sendt til kommentering i EU-specialudvalget for konkurrenceevne, vækst og forbrugerforhold, hvori FSR - danske revisorer er repræsenteret.

Der blev i 2015 i den danske årsregnskabslov indført regler om at supplere ledelsesberetningen med en beretning om store virksomheders betalinger til myndigheder inden for visse brancher (udvinding og skovning af primærskove). Det nu fremsatte direktivforslag er ikke kun afgrænset til disse brancher.

Download direktivforslag fra EU-Kommissionen om ændring af regnskabsdirektivet (skatteoplysninger land for land).

Download FSR - danske revisorers høringssvar til EU-specialudvalget.