Europa-Parlamentet drøfter vidtgående ændringer til regnskabsdirektivet

Faglig nyhedEt udvalg under Europa-Parlamentet drøfter nogle vidtgående ændringer til regnskabsdirektivet. Herunder er der forslag om at forbyde opskrivning af aktiver til dagsværdier. Det er endnu tvivlsomt, om disse ændringer bliver vedtaget.

Regnskab

Både i regi af Europa-Parlamentet og i regi af Ministerrådet arbejdes der på højtryk med at behandle det af EU-Kommissionen fremsatte forslag til nyt regnskabsdirektiv. Der synes at være ret forskellige holdninger blandt disse to kompetente EU-organer til, hvilke ændringer der bør gennemføres i Kommissionens forslag.

De indtil nu mest vidtgående ændringsforslag bliver drøftet i det juridiske udvalg under Parlamentet ("Legal Affairs Committee" - også betegnet JURI). Dette udvalg ledes af Klaus-Heiner Lehne fra Tyskland.

I et udkast til rapport fra udvalget er anført ikke mindre end 100 ændringsforslag til direktivforslaget.

Af mere vidtgående forslag, der er fremlagt, kan nævnes, at bestemmelserne om at tillade brug af dagsværdier (såkaldt "fair value accounting") er foreslået fjernet fra direktivforslaget (artiklerne 6 og 7). Det vil i givet fald betyde, at alle aktiver samt finansielle instrumenter ikke længere kan måles til dagsværdier, men skal måles med udgangspunkt i kostpriser med fornødne af- og nedskrivninger efter hovedreglen i direktivforslagets artikel 5. Det vil i så fald ikke være tilladt at opskrive på f.eks. ejendomme eller værdiregulere investeringsaktiver og finansielle aktiver til dagsværdi. Dog er equity-metoden (indre værdis metode) bibeholdt, og det er i et ændringsforslag præciseret, at metoden kan anvendes for betydelige kapitalandele (kapitalandele i associerede virksomheder og dattervirksomheder).

Endvidere er der et forslag om, at definitionen af produktionsomkostninger ("production cost") skal ændres, således at en rimelig andel af indirekte produktionsomkostninger (IPO), der relaterer sig til produktionsperioden, skal indregnes i produktionsomkostninger og dermed indregnes i værdien af varebeholdninger og egenfremstillede aktiver (artikel 2, nr. 7). Det vil hermed ikke længere være tilladt kun at indregne direkte produktionsomkostninger (den såkaldte bidragsmetode). Den danske årsregnskabslov indeholder i dag en meget benyttet valgmulighed for små selskaber, således at IPO ikke nødvendigvis skal indregnes i varebeholdninger eller andre aktiver, men kan omkostningsføres som en periodeomkostning (kapacitetsomkostning).

Yderligere er der forslag om, at antallet af noteoplysninger for små selskaber skal begrænses yderligere, men at der dog skal være noteoplysninger om ydede forskudsbetalinger og kreditter til ledelsesmedlemmer (artikel 17). Der er - hvis direktivforslaget bliver vedtaget - tale om totalharmonisering af oplysningskrav for små selskaber, dvs. medelmslandene kan ikke selv tilføje yderligere notekrav mv. i national lov. Hovedformålet med totalharmoniseringen er givetvis at kunne påvise administrative besparelser som følge af lempeligere krav, uden at det indgår i overvejelserne, hvorvidt værdien af årsregnskabet til kreditgivning og andre beslutningsformål hermed bliver forringet.

Herudover indeholder udkastet fra udvalget en række øvrige ændringer, herunder præciseringer af de foreslåede krav for store virksomheder inden for råstofudvinding og træfældning om land-for-land-rapportering om betalte skatter mv. Der er bl.a. foreslået en beløbsgrænse (bagatelgrænse) for størrelsen af betalinger til de enkelte lande, der skal rapporteres.

Udvalget under parlamentet forventes at fædiggøre en rapport om direktivforslaget før sommerferien. Rapporten vil danne grundlag for en behandling i selve Europa-Parlamentet lige efter sommerferien.

Det må givetvis påregnes, at en række af Parlamentets ændringer vil møde modstand i Ministerrådet, hvor alle EU-lande er repræsenteret, og der skal opnås enighed mellem de to organer for at direktivforslaget kan vedtages. En række lande, såsom England og de nordiske lande, har langvarige traditioner for at tillade brug af dagsværdier for visse aktiver- også i ikke-børsnoterede virksomheders årsregnskaber.

Udkast til rapport fra Committee on Legal Affairs om forslag til nyt regnskabsdirektiv, 28. marts 2012