Europa-Parlamentet overvejer obligatorisk XBRL i hele EU

Faglig nyhedØkonomi- og Valutaudvalget under Europa-Parlamentet påtænker at foreslå obligatorisk brug af XBRL i hele EU fra 2018. Det fremgår at et udkast til udtalelse fra udvalget.

Digitale regnskaberRegnskab

Økonomi- og Valutaudvalget under Europa-Parlamentet har udarbejdet et udkast til udtalelse om det forslag til nyt regnskabsdirektiv, som EU-Kommissionen fremlagde i oktober 2011.

Økonomi- og Valutaudvalget lægger op til, at det på EU-plan skal være lovpligtigt at udarbejde årsregnskaber i XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Det påpeges i udkastet til udtalelse, at et enkelt harmoniseret elektronisk format vil bidrage til skabelse af et ensartet regnskabsrapporteringssystem, som kan anvendes med fordel på andre områder, f.eks. på skatteområdet.

Da indførelse af XBRL vil være en tung byrde for mange små virksomheder, foreslås det, at det indføres efter grundig forberedelse fra 2018. En sådan eventuel bestemmelse i EU's regnskabsdirektiv vil naturligvis ikke berøre regler i lande, der indfører XBRL tidligere, herunder Danmark, men vil indebære, at alle EU-lande skal indføre XBRL som obligatorisk regnskabssprog senest på det i direktivet fastsatte tidspunkt.

Der er her tale om en væsentlig nyskabelse i forhold til det af EU-Kommissionen fremsatte direktivforslag, som ikke indeholdt nogen bestemmelser om aflæggelse af årsrapporter i et harmoniseret digitalt format.

Økonomi- og Valutaudvalget overvejer også en række andre ændringsforslag til EU-Kommissionens direktivforslag. Bl.a. foreslås det, at mellemstore og store virksomheder skal aflægge pengestrømsopgørelse (hvilket allerede er et krav i den danske årsregnskabslov). Yderligere foreslås det, at regler om land-for-land-rapportering for store selskaber skal begrænses, så kravet bl.a. kun gælder virksomheder med en nettoomsætning på over 500 mio. euro. og betalinger til det offentlige på over 100 t.euro.

Ordføreren for udvalgets udtalelse, Wolf Klinz, vil i øvrigt holde et indlæg på en international XBRL-konference, som IFRS Foundation og XBRL International afholder i London den 25. april 2012.

Når Økonomi- og Valutaudvalget har færdiggjort udvalgets udtalelse, vil denne blive fremsendt til retsudvalget under Europa-Parlamentet, der fremkommer med en samlet indstilling til Parlamentet.

Parlamentets stillingtagen til direktivforslaget og ændringsforslag forventes i september 2012. Herudover skal direktivet vedtages i Ministerrådet, hvilket forventes at ske parallelt med behandlingen i Parlamentet.

Program for international XBRL konference i London 25. april 2012

Udkast til udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til nyt regnskabsdirektiv