FEE kritiserer ændringsforslag til EU's regnskabsdirektiv

Faglig nyhedDen europæiske revisororganisation FEE kritiserer en række af de vidtgående og principielle forslag til ændringer af EU's regnskabsdirektiv, som for tiden overvejes i det juridiske udvalg under Europa-Parlamentet.

Regnskab

Den europæiske revisororganisation, FEE, har i et brev til Europa-Parlamentets udvalg for juridiske anliggender (JURI) fremført væsentlige indvendinger over for forslag, som er fremført i dette udvalg. Disse forslag indebærer vidtgående ændringer til det regnskabsdirektivforslag, som EU-Kommissionen fremsatte sidste år, herunder vidtgående ændringer i forhold til de hidtidige regnskabsdirektiver og regnskabsregler i medlemsstaterne.

FEE fremfører bl.a.:

- at de nye oplysninger, der kræves afgivet af visse virksomheder inden for råstofudvinding og træfældningsindustrien om betalinger af skatter mv. til offentlige myndigheder ("land-for-land-rapportering") bør gives i en separat rapport og ikke bør kræves indføjet i virksomhedens årsregnskab,

-  at de generelle regnskabsprincipper såsom retvisende billede, væsentlighed, indhold frem for form og forsigtighed bør anvendes i relation til alle selskaber uanset deres størrelse og i relation til alle aspekter af regnskabsaflæggelsen, herunder indregning, måling, præsentation og oplysningskrav,

- at forsigtighedsprincippet ikke bør give adgang til undervurdering af aktiver eller indtægter eller til overvurdering af forpligtelser og omkostninger,

- at medlemsstaterne fortsat bør kunne tillade brug af dagsværdier ("fair value accounting"),

- at det bør overvejes at indføre krav om at anvende XBRL i regnskabsaflæggelsen,

- at det vækker bekymring, at der i flere af forslagene fremsat i det juridiske udvalg er lagt op til yderligere reduktion af oplysningskravene, som medlemsstaterne ifølge forslaget ikke kan fravige (totalharmonisering) for så vidt angår de små selskaber (regnskabsklasse B),

- at indirekte produktionsomkostninger (IPO) ikke bør kræves indregnet i kostprisen for producerede varer i små selskaber.

FSR - danske revisorer har deltaget aktivt i forarbejdet til FEE's høringssvar og kan fuldt ud støtte synspunkterne i høringssvaret. Under udarbejdelsen af FEE's høringssvar har FSR - danske revisorer bl.a. påpeget de betydelige byrder, det vil medføre, hvis små selskaber tvinges til at indregne indirekte produktionsomkostninger i kostprisen for varebeholdninger og egenfremstillede anlægsaktiver, hvilket i dag kun er et krav for mellemstore og store selskaber i Danmark.

FEE's brev til Europa-Parlamentets Committe on Legal Affairs, 23. april 2012