ESMA udsender feedback på høringsdokument om "væsentlighed"

Faglig nyhedDen europæiske tilsynsmyndighed ESMA har efter en høringsrunde konkluderet, at "væsentlighed" er et velkendt begreb, men at der er en uensartet anvendelse af begrebet. Der var blandt høringssvarene enighed om, at det i givet fald bør være standardudstederen IASB, der udarbejder nærmere retningslinjer om væsentlighed.

Regnskab

Den europæiske tilsynsmyndighed for fondsbørser og handel med værdipapirer, European Securities and Markets Authority (ESMA), udsendte i 2011 et høringsdokument om anvendelse og fortolkning af "væsentlighed", der er et centralt begreb i regnskabsstandarder, regnskabsaflæggelse og regnskabskontrol.

ESMA har på baggrund af høringssvar fra en række europæiske organisationer, virksomheder, revisionsfirmaer, standardudstedere m.fl. udarbejdet en analyse af de indkomne høringssvar.

De fleste har anført, at begrebet "væsentlighed" i almindelighed er velkendt, men mange bemærkede, at der er en uensartet anvendelse af begrebet i praksis blandt regnskabsaflæggere, revisorer, regnskabsbrugere og kontrolmyndigheder.

De fleste interessegrupper udtrykte bekymring over for omfanget af de oplysninger, der gives i årsrapporten, idet dette kan være en hindring for, at regnskabslæsere får den rette forståelse af virksomhedens økonomiske situation og af de opnåede resultater. Der var flere, som bemærkede, at en bedre anvendelse af begrebet væsentlighed kunne være med til at løse dette problem.

Der var udbredt enighed om, at - hvis der skal udarbejdes yderligere retningslinjer om anvendelsen af begrebet væsentlighed - bør dette ske i regi af IASB, og ikke i regi af ESMA. Det blev også tilkendegivet, at IAASB i givet fald bør involveres.

Selv om der er en lidt forskellig ordlyd mellem de eksisterende standarder inden for regnskab (udstedt af IASB) og revision (udstedt af IAASB), giver hovedparten af høringssvarene udtryk for, at der ikke er tegn på, at begrebet væsentlighed forstås forskelligt i relation til anvendelsen af regnskabs- henholdsvis revisionsstandarderne. Der bliver også fra de fleste givet udtryk for, at udtrykket "could influence the economic decisions that users make" (IAS 1, afsnit 7) næppe i praksis forstås bredere end, hvis der fx stod "would influence" eller lignende.

Der var også blandt høringssvarene en skepsis over for, at der skulle udarbejdes en liste over poster og oplysninger i årsrapporten, hvor væsentlighedsniveauet var lavere end for andre poster og oplysninger. En sådan liste ville ikke kunne være udtømmende og ville ikke være i tråd med en princip-baseret regulering - og det ville modvirke udøvelsen af et professionelt skøn blandt regnskabsaflæggerne.

Der var heller ikke særlig stor opbakning til, at væsentlighedsvurderinger skal kræves omtalt eksplicit i redegørelsen for anvendt regnskabspraksis. Blandt regnskabsbrugere var der dog en vis opbakning til, at disse oplysninger skal beskrives i noterne eller i rapporteringen til revisionskomiteen. Flere henviste til, at oplysningerne allerede er omfattet af IAS 1, afsnit 122, om de vurderinger, ledelsen har foretaget som led i anvendelsen af virksomhedens regnskabspraksis.

ESMA har indbudt til en rundbords-konferende i Paris den 1. oktober 2012, hvor de forskellige aktører får lejlighed til at debattere, hvordan der bør følges op på resultaterne af høringsrunden. Se www.esma.europa.eu under Your input - Hearings.

Download analysen fra ESMA: Summary of Responses - Considerations of materiality in financial reporting, august 2012

Download ESMA's Discussion Paper: Considerations of materiality in financial reporting, november 2011