Europæisk ”fitness-tjek”. Behov for moderniserede regnskabsregler i EU?

Faglig nyhedInvestorer forventer i stigende grad, at virksomhederne rapporterer om performance på det finansielle og ikke-finansielle område. EU-Kommissionen besluttede tidligere i år at evaluere EUs rapporteringsrammevilkår. FSR – danske revisorer ser positivt på fitness-tjekket.

Regnskab

FSR – danske revisorer afgav høringssvar til EU-Kommissionen i juli 2018 om, hvorvidt EU-reguleringen inden for finansiel og ikke-finansiel rapportering er tidssvarende. Høringen, i form af et spørgeskema, indgik som led i EU-Kommissionens fitness-tjek af virksomhedernes rapporteringsrammevilkår.

FSR – danske revisorer har identificeret en række hovedområder, hvor der er behov for fælleseuropæiske tiltag:

  • Modernisering af EUs framework for ekstern rapportering.
  • Integreret rapportering i bredere forstand med stor vægt på performance.
  • Anvendelse af ny teknologi i virksomhedernes rapportering.

Som en del af moderniseringen foreslår FSR – danske revisorer blandt andet en afskaffelse af ”mikro-regimet”. Forslaget er en konsekvens af den lavere kvalitet, der forekommer i mikrovirksomheders regnskabsaflæggelse sammenholdt med brugernes behov. Investorer forventer, at virksomhederne rapporterer om performance, og FSR – danske revisorer ønsker derfor en debat om mulighederne for mere informative ledelsesberetninger, hvor der er fokus på fremtidige pengestrømme, herunder risici.

EU-Kommissionens analyse af resultaterne fra høringen forventes at blive offentliggjort i oktober 2018 gennem en feedback statement. Desuden vil EU-Kommissionen i november 2018 afholde en konference, hvor eksperter fra EUs tilsyn, brancheorganisationer, nationale myndigheder og regnskabsbrugere har mulighed for at deltage i overvejelserne om nye rapporteringsrammevilkår.

FSR – danske revisorers høringssvar er udarbejdet af foreningens regnskabsudvalg og CSR-udvalg sammen med sekretariatet.

Læs FSR – danske revisorers besvarelse af spørgeskemaet her.

Læs FSR – danske revisorers følgebrev med generelle kommentarer til høringen her.