IASB foreslår målrettede ændringer til IAS 12 Indkomstskatter

Faglig nyhedDe foreslåede ændringer til standarden om indkomstskatter skal gøre det klart, at virksomhederne skal indregne udskudt skat i specifikke situationer, hvor der har været tvivl om reglerne.

RegnskabInternationalt

Det er et væsentligt princip i gældende regnskabsstandarder, at i det omfang, der er forskel mellem den regnskabsmæssige værdi af et aktiv i balancen henholdsvis den skattemæssige værdi, resulterer dette i en midlertidig forskel, der kan medføre enten et skatteaktiv eller en skatteforpligtelse (udskudt skat). Det samme er tilfældet, når der er forskel på den regnskabsmæssige- og skattemæssige værdi af en forpligtelse.

I særlige tilfælde skal der ikke afsættes udskudt skat af visse midlertidige forskelle. Der har været en vis usikkerhed om, hvorvidt fritagelsen gælder for leasingaftaler og for omkostninger forbundet med, at et anlægsaktiv tages ud af drift (decommissioning).

Særligt for leasingaftaler anfører IASB, at den nye standard IFRS 16 vil forøge antallet af situationer, hvor der potentielt er forskelle på regnskabsmæssige- og skattemæssige værdier.

IASB har i den forbindelse offentliggjort ændringsforslag til IAS 12 Indkomstskatter, som har til formål at præcisere, hvordan virksomheder skal håndtere udskudt skat på leasingaftaler og på omkostninger forbundet med, at et anlægsaktiv tages ud af drift.

I henhold til de foreslåede ændringer præciseres, at fritagelsen ikke gælder for leasingaftaler og omkostninger forbundet med, at et anlægsaktiv tages ud af drift. De foreslåede ændringer præciserer derfor, at virksomheder skal afsætte udskudt skat på sådanne transaktioner.

Der er blandt andet tale om ændring af afsnit 15 og 24 samt et nyt afsnit 22A, og ikke mindst tilføjelser til Basis for Conclusions.

IASB har udarbejdet et høringsudkast, hvor ændringsforslagene fremgår, og hvor der inviteres til at afgive kommentar. Der er mulighed for at kommentere på dette indtil den 14. november 2019.

Du kan læse mere om høringsudkastet her.