FSR - danske revisorer er kritisk over for udkast til standard om leasing

Faglig nyhedFSR - danske revisorer påpeger flere uhensigtsmæssigheder i det udkast til ny standard om leasing, herunder opdelingen i to typer af leasingkontrakter, som IASB har foreslået. De foreslåede krav er komplicerede og byrdefulde.

Regnskab

FSR - danske revisorers regnskabstekniske udvalg udtrykker i et høringssvar til EFRAG kritik af den foreslåede opdeling af leasingaktiver i type A- og type B-leasing (en såkaldt "dual-approach"), da denne opdeling blot tilfører ny kompleksitet i den regnskabsmæssige behandling af leasing.

Kun i de sjældne tilfælde, hvor der tydeligvis ikke sker et forbrug af det underliggende aktiv, kan det være hensigtsmæssigt at benytte en alternativ model for indregning af leasing i årsregnskabet. Dette kan fx være leasede grunde, hvor det ikke giver mening at opdele udgifterne i afskrivning og forrentning.

Med hensyn til indregning i resultatopgørelsen af omkostninger ved leasing, har IASB foreslået en "dual approach", således at de fleste tilfælde af leasing af fast ejendom indregnes lineært (i form af "a single lease cost combining the unwinding of the discount on the lease liability with the amortisation of the right-of-use asset" - såkaldt type B-leasing), hvorimod de fleste andre leasing-aftaler - såsom udstyr eller køretøjer - indregnes ved amortisering (afskrivning) af aktivets "kostpris" samtidig med indregning af renteudgiften ved leasingtransaktionen (såkaldt type A-leasing).

I balancen indregnes både type A- og B-leasingaftaler baseret på kostprisen af brugsretten til aktivet ("the cost of the right-of-use asset"). Efter de nugældende regler i IAS 17 skal kun finansiel leasing indregnes i balancen, men sondringen mellem finansiel og operationel leasing afskaffes i henhold til forslaget fra IASB, idet alle leasingaftaler - bortset fra kortfristede - indregnes i balancen.

For leasinggivers vedkommende skal der normalt indregnes et leasing-tilgodehavende ("lease receivable") svarende til retten til at modtage leasingbetalinger og et residual-aktiv svarende til den ret til (andel af) det underliggende aktiv, som leasinggiver beholder, afhængigt af hvor stor en del af de økonomiske fordele ved brug af aktivet, som leasingaftalen udgør. 

Der er dog en undtagelse for så vidt angår leasing af ejendomme (type B-leasing), hvor leasinggiver skal anvende en metode, der svarer til nuværende regler om operationel leasing, dvs. fortsat indregne det underliggende aktiv og indregne leasing-indtægter over leasingperioden lineært.

FSR - danske revisorer kan heller ikke støtte de foreslåede regler for regnskabsmæssig behandling i leasinggivers regnskab, bl.a. fordi der bliver tale om up-front indregning af en gevinst og dels fordi modellen er mere kompleks end de eksisterende regler i IAS 17.

Yderligere påpeges, at de nye oplysningskrav om leasingaftaler, der er udvidet i forhold til IAS 17, er byrdefulde, og at kravene bør genovervejes i lyset af debatten om at undgå "disclosure overload".

Generelt støtter FSR - danske revisorer at der fastlægges en ny regnskabsstandard for leasing, hvorved alle leasede aktiver - bortset fra kortfristede aftaler - indregnes i balancen. Det er vurderingen, at danske børsnoterede virksomheder generelt anerkender behovet for nye regler om, at leasing skal indregnes i regnskabet.

Desuden er det foreningens vurdering, at det nu foreliggende udkast på mange punkter er væsentligt forbedret i forhold til det høringsudkast, som IASB udsendte i 2010 (exposure draft ED/2010/9), og som mødte stor kritik fra regnskabsaflæggere - både internationalt og herhjemme, bl.a. på arrangementer afholdt i Dansk RegnskabsForum i 2010 og 2011.

IASB og FASB har i fællesskab udviklet den nu foreslåede model for behandling af leasing i årsregnskabet.

Download høringssvar fra FSR - danske revisorer til EFRAG om Leases, september 2013

Download EFRAG's Draft Comment Letter om leases, juli 2013

Download IASB's Exposure Draft ED/2013/6, Leases, juni 2013

Download IASB's Basis for Conclusions, juni 2013

Download IASB's Illustrative Examples, juni 2013

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126