Forslag til opdatering af tre IFRS-standarder

Faglig nyhedIASB har udsendt et høringsudkast med mindre ændringer til tre eksisterende IFRS-standarder. Ændringerne vedrører bl.a. "joint arrangements" og muligheden for at dagsværdimåle finansielle kontrakter på nettobasis.

Regnskab

Udstederen af internationale regnskabsstandarder, IASB, har udsednt et høringsudkast om mindre ændringer i form af præciseringer af tre af de eksisterende standarder, nemlig IFRS 3, IFRS 13 og IAS 40, samt præcisering af konklusionsgrundlaget ("Basis for Conclusions") til IFRS 1.

Ændringerne omfatter:

IFRS 3, Virksomhedssammenslutninger: Det præciseres, at IFRS 3 ikke omhandler regnskabsmæssige forhold ved etablering af "joint arrangements", som nærmere beskrevet i IFRS 11, i selve årsregnskabet for de pågældende "joint arrangements". Der har hersket usikkerhed om, hvorvidt IFRS 3's anvendelsesområde også udelukkede regnskabsmæssig behandling af "joint arrangements" hos deltagerne i et sådant arrangement.

IFRS 13, Dagsværdimåling: Det præciseres, at den såkaldte "portefølje-undtagelse" i afsnit 52 i IFRS 13 også omfatter andre kontrakter inden for anvendelsesområdet af IAS 39, uanset om disse kontrakter opfylder definitionen på et finansielt aktiv eller en finansiel forpligtelse i IAS 32. Portefølje-undtagelsen indebærer, at en virksomhed kan dagsværdimåle en gruppe af finansielle aktiver og forpligtelser på nettobasis, hvis virksomheden styrer risiciene ved disse aktiver og forpligtelser ud fra disses netto-effekt på regnskabet.

IAS 40, Investeringsejendomme: Det præciseres, at både IFRS 3 og IAS 40 skal anvendes, når virksomheden skal klassificere erhvervede ejendomme som investeringsejendomme eller domicilejendomme. Der skal foretages en vurdering ("judgement") baseret på IFRS 3 for at afgøre, om erhvervelsen vedrører et enkeltaktiv, en gruppe af aktiver eller en virksomhedssammenslutning. En specifik transaktion kan således både være en virksomhedssammenslutning efter IFRS 3 og samtidig indebære erhvervelse af en investeringsejendom, jf. IAS 40.

IFRS 1, Førstegangsanvendelse af IFRS: Det præciseres i konklusionsgrundlaget til standarden, at en virksomhed, der overgår til at anvende IFRS (førstegangsaflæggere), kan vælge mellem at anvende de eksisterende og gældende versioner af IFRS elelr at anvende nye, vedtagne versioner af IFRS, der måtte være tilladt at anvende førtidigt, selv om disse versioner endnu ikke er obligatoriske.

Det foreslås, at de ændrede standarder skal træde i kraft 1. januar 2014, men at det vil være tilladt at anvende disse førtidigt.

Kommenteringsfristen over for IASB er 18. februar 2013.

Download Exposure Draft ED/2012/2, Annual Improvements to IFRSs 2011-2013 Cycle, November 2012.