Gode erfaringer med standard om segmenter

Faglig nyhedPå et arrangement i Dansk RegnskabsForum var danske børsnoterede virksomheder generelt positive over for IFRS 8 om segmenter. Enkelte krav har dog været vanskelige at leve op til, herunder identifikationen af "chief operating decision maker".

Regnskab

Børsnoterede selskaber i Danmark er generelt godt tilfredse med den relativt nye standard fra International Accounting Standards Board (IASB) om rapportering om segmenter. Det er konklusionen, hvis man skal vurdere det ud fra de tilkendegivelser, der kom frem på et møde i Dansk RegnskabsForum 29. oktober 2012 på Crowne Plaza i København.

I mødet deltog flere af de større børsnoterede selskaber, revisorer m.fl. Mødet var et led i EFRAG's og IASB's bestræbelser på at sikre bedre dialog med regnskabsaflæggere, revisorer og regnskabsbrugere.

April Pitman, der er Technical Manager hos IASB i London, redegjorde for baggrunden for, at IASB har påbegyndt en gennemgang af effekterne af standarden om segment-rapportering (IFRS 8). IASB har for nylig fået som yderligere opgave - ud over den traditionelle opgave med at udarbejde internationale standarder og fortolkningsbidrag - at foretage en efterfølgende analyse af effekterne af nye regnskabsstandarder efter at standarden har været i kraft i minimum to regnskabsår.

Den nuværende standard om segment-rapportering, IFRS 8, har været i kraft for børsnoterede virksomheders årsrapporter for kalenderåret 2009 og senere.

De tilstedeværende børsnoterede virksomheder gav udtryk for, at IFRS 8 havde været rimeligt problemfri at implementere, og det blev bemærket, at det var en af de bedste standarder, som IASB har udsendt i de seneste år. Mange af de børsnoterede virksomheder benyttede i forvejen IFRS som regnskabsgrundlag for intern rapportering. Enkelte koncerner benytter US GAAP. Derfor giver overgangen fra IAS 14 til IFRS 8 - der på mange områder svarer til amerikansk praksis - ikke anledning til væsentlige problemer, idet segmentrapporteringen efter IFRS 8 skal baseres på den interne rapportering.

Det blev fra regnskabsaflæggere bemærket, at der har været lidt udfordringer med at identificere, hvem der er virksomhedens "chief operating decision maker" (CODM) som krævet i standarden, idet segment-opdelingen skal baseres på, hvordan CODM sondrer mellem segmenter ved intern allokering af ressourcer mellem disse. Dette krav om at identificere CODM er en naturlig konsekvens af, at IFRS 8 er baseret på et "management approach", dvs. segment-rapporteringen skal afspejle, hvordan virksomhedens ledelse selv ser på virksomhedens segmenter i den interne styring. Kravet fandtes ikke i den tidligere standard, IAS 14, men stammer fra den amerikanske standard om segment-rapportering.

April Pitman bemærkede, at der generelt er lidt flere segmenter i årsrapporterne fra de børsnoterede virksomheder efter overgangen fra IAS 14 til IFRS 8. Der er også en tydeligere tendens til, at næsten alle virksomheder har segmenter. Stort set alle børsnoterede virksomheder har i deres interne styring en opdeling af den økonomiske rapportering på segmenter, og dette afspejler sig naturligt i den eksterne rapportering efter IFRS 8 i kraft af fokus på et "management approach".

Der var flere regnskabsaflæggere, som undrede sig over reglerne i IFRS 8 om geografiske segmenter (afsnit 33), da denne opdeling ikke forekommer relevant i deres styring. Modsætningsvis bemærkede April Pitman, at der under finanskrisen - og euro-krisen - har været en øget fokus på visse geografiske markeder. Ligeledes kan diskussionerne om land-for-land-rapportering være et udtryk for, at ikke kun investorer, men andre interessegrupper, har fokus på geografisk segmentering af visse regnskabsmæssige oplysninger (skatter mv). Hun medgav, at IFRS 8's bestemmelser om segmenter måske var noget forældede, sådan som de internationale koncerner styres i dag, men henviste til, at de sandsynligvis er en levn fra den hidtidige internationale (IAS 14) og amerikanske standard om segmenter.

Jan Peter Larsen redegjorde på mødet for erfaringerne fra gennemgangen af danske årsrapporter i forbindelse med uddelingen af årsrapportprisen i september 2012, hvor segmentopdelte oplysninger om den forventede udvikling var et af de tre temaer for prisuddelingen i år. Det var generelt dommerkomiteens vurdering, at kvaliteten af segmentoplysninger i de danske årsrapporter, der var nominerede til regnskabsprisen i år, er på et højt niveau.

Fristen for at sende kommentarer til IASB på "Request for Information" om effekterne af IFRS 8 er 16. november 2012. FSR - danske revisorer vil gerne opfordre interesserede parter til at sende kommentarer og dermed få mulig indflydelse på kommende ændringer af standarden.

Download IASB Request for Information: Post-implementation Review. IFRS 8 Operating Segments. Juli 2012.

Download plancher fra Dansk RegnskabsForum - EFRAG Outreach Crowne Plaza 29. oktober 2012