Høringsudkast om brug af kostpriser for visse biologiske aktiver

Faglig nyhedDen internationale standardudsteder foreslår i et høringsudkast nuancerede regler for måling af biologiske aktiver. Såkaldte "Bearer Plants" skal fremover måles efter en kostprismodel på samme måde som faste anlægsaktiver.

Regnskab

Den nugældende internationale regnskabsstandard om biologiske aktiver, IAS 41, er baseret på, at alle biologiske aktiver skal måles til dagsværdi, medmindre dagsværdien ikke kan måles pålideligt.

Dette gælder alle typer af biologiske aktiver.

En række standardudstedere, fx i sydøstasien, har kritiseret den enstrengede model for måling af biologiske aktiver. Det er således blevet påpeget, at biologiske aktiver, der fungerer som bærere (såkaldte "bearer biological assets") ikke undergår en biologisk transformation, og at brugen af sådanne aktiver svarer til brugen af faste anlægsaktiver i henhold til IAS 16.

Nu har IASB lyttet til kritikken og har foreslået en tostrenget model for måling af biologiske aktiver. Forslaget indebærer, at "bearer plants" skal måles ud fra en kostprismodel - dog med mulighed for opskrivninger - på samme måde som de gældende regler for materielle anlægsaktiver i IAS 16.

"Bearer plants" defineres som: "a plant that is (a) used in the production or supply of agricultural produce, (b) expected to bear produce for more than one period, and (c) not intended to be sold as a living plant or harvested as agricultural produce except for incidental scrap sales".

Andre biologiske aktiver, såsom korn indtil tidspunktet, hvor dette høstes, og andre biologiske aktiver til forbrug ("consumable biological assets"), skal fortsat måles til dagsværdi i henhold til modellen i IAS 41. Efter høsttidspunktet skal produktet måles efter IAS 2, Varebeholdninger, eller anden relevant standard.

Kommenteringsfristen over for IASB er 23. oktober 2013. Desuden har EFRAG udarbejdet et udkast til kommentarer, og EFRAG modtager gerne inputs senest den 14. oktober 2013.

Der er ikke taget stilling til, hvornår ændringerne af IAS 16 og IAS 41 samt konsekvensændringer i andre standarder vil træde i kraft.

For virksomheder, der aflægger årsregnskab efter den danske årsregnskabslov, er der som bekendt valgfrihed med hensyn til, om virksomheden benytter dagsværdier (ÅRL § 38, stk. 4) eller kostpriser med krav om nedskrivning og mulighed for opskrivninger efter de almindelige regler i årsregnskabsloven (§§ 41-46).

Download EFRAG's Draft Comment Letter til Exposure Draft ED/2013/8, Agriculture: Bearer Plants, juli 2013

Download IASB's Exposure Draft ED/2013/8, Agriculture: Bearer Plants, juni 2013