IASB analyserer effekterne af standard om segmenter

Faglig nyhedDen internationale standardudsteder, IASB, ønsker kommentarer til, hvordan den relativt nye standard om segment-rapportering har virket i praksis. Der er udsendt et spørgeskema med svarfrist 16. november 2012.

Regnskab

Den internationale udsteder af regnskabsstandarder, IASB, har som en ny type opgave for denne organisation iværksat en analyse af de praktiske virkninger af den relativt nye regnskabsstandarder om driftssegmenter, IFRS 8.

For at kunne vurdere på en systematisk måde, hvordan IFRS 8 anvendes i praksis, og i hvilken udstrækning denne nye standard har givet problemer for regnskabsaflæggere og -brugere, har IASB udsendt et spørgeskema til alle interesserede parter.

Afhængigt af, hvad analysen viser, vil IASB efterfølgende tage stilling til, om der skal ændres i standarden IFRS 8 eller ej.

IFRS 8 blev udsendt ultimo 2006 og har været i kraft for børsnoterede virksomheders årsrapporter for kalenderåret 2009 og senere.

IFRS 8 er - i modsætning til den tidligere standard om segmenter, IAS 14 - baseret på et "management perspective approach" - dvs. virksomheden skal inddele de rapporterede regnskabstal i segmenter svarende til de segmenter, virksomheden selv benytter til interne styrings- og rapporteringsformål, og metoder for måling af regnskabstallene for segmenter skal svare til de metoder, der anvendes til interne styringsformål, som kan afvige fra de metoder, der benyttes for de samlede regnskabstal i årsregnskabet (IFRS-baserede indregnings- og målingsmetoder).

IASB ønsker bl.a. belyst:

- hvorvidt den nye segment-inddeling har givet bedre muligheder for at forstå virksomhedens forretning og forudsige fremtidige resultater

- hvorvidt virksomheden har ændret målemetoder for at rapportere om segmenter ud fra et "management perspective" frem for at rapportere regnskabstal ud fra IFRS-standardernes krav til måling af posterne

- hvorvidt regnskabstallene på segmentbasis er anderledes, når der skal tages udgangspunkt i "management perspective", dvs. brugen af de regnskabstal, som virksomhedens øverste driftsmæssige beslutningstager benytter ("chief operating decision maker"), ved rapportering om segmentoplysninger, frem for at benytte de poster og mellemtotaler, der fremgår af et IFRS-regnskab

- hvorvidt de oplysninger, som gives efter IFRS 8, har medført en bedre kvalitet af regnskabsinformationerne, og om der i mindre grad har været behov for at efterspørge eller give supplerende information om segmenter. 

Det er meningen, at IASB fremover udarbejder sådanne "Post-implementation Reviews" af alle større nye standarder to år efter, de er trådt i kraft.

Svarfristen over for IASB er 16. november 2012.

IASB Request for Information. Post-implementation Review: IFRS 8 Operating Segments. July 2012