IASB foreslår særlige regnskabsregler for visse finansielle aktiver

Faglig nyhedIASB foreslår særlige regnskabsregler for visse finansielle aktiver, hvorefter dele af værdireguleringerne skal føres i resultatopgørelsen og andre dele i anden totalindkomst. Der er tale om en udvidelse af de kategorier, som oprindeligt blev fastlagt i den nye standard om finansielle instrumenter, IFRS 9, i 2009.

Regnskab

Den internationale standardudsteder, IASB, har udsendt et udkast til ændringer i regnskabsstandarden IFRS 9 om finansielle instrumneter. De nuværende regler om klassifikation og måling i IFRS 9, som oprindeligt blev udsendt i 2009, indeholder to modeller for måling og indregning af finansielle aktiver, nemlig amortiseret kostpris (for aktiver, der skal holdes til udløb) og dagsværdi (fair value).

Udkastet indebærer, at der introduceres en tredje "business model" i IFRS 9 i relation til klassifikation af finansielle instrumenter.

Ifølge IFRS 9 sker ændringer i dagsværdien som hovedregel over resultatopgørelsen, dog over anden totalindkomst (other comprehensive income), hvis det er værdiændringer af egenkapitalinstrumenter.

IASB vil nu etablere en tredje "business model", der skal omfatte finansuielle instrumenter, såsom værdipapirer, der "are managed both to collect contractual cash flow and to sell". For sådanne værdipapirer (gældsbreve) skal visse komponenter af værdireguleringer føres i resultatopgørelsen, nemlig renter, kredit-nedskrivning og gevinster/tab ved afhændelse, hvorimod andre gevinster og tab føres i anden totalindkomst.

Der er også forslag om at udvide muligheden for at benytte reglerne om "accounting mismatch" (den såkaldte Fair Value Option), således at en virksomhed kan måle visse gældsinstrumenter til dagsværdi over resultatopgørelsen, hvis dette vil eliminere eller væsentligt reducere "accounting mismatch" (tilføjelser til appendix B4.1.29 og B4.1.30).

Yderligere er der en opblødning i relation til mulighed for at sælge ud af en portefølje, og fortsat bibeholde posten til amortiseret kost, jf. en tilføjelse til appendix B4.1.3: "Sales that occur for other reasons may also be consistent with a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows if such sales are infrequent (even if significant) or insignificant ....", og der er en mulighed for at førtidsanvende de mere lempelige regler om "own credit provisions", som er indeholdt i IFRS 9, men ikke fandtes i IAS 39. Dette skyldes bl.a. IFRS 9's senere ikrafttræden samt at der under de nuværende markedsvilkår er væsentlige udsving i virksomhedernes kreditværdighed.

Der har bl.a. blandt forsikringsselskaber været et ønske om en sådan yderligere "business model" i IFRS 9, der bedre modsvarer de nye krav, der er på vej i standarden om forsikringskontrakter.

Kommenteringsfristen over for IASB udløber 28. marts 2013.

Download IASB Exposure Draft ED/2012/4, Classification and Measurement: Limited Amendments to IFRS 9, november 2012