IASB vil forbedre fem internationale standarder

Faglig nyhedUdstederen af internationale regnskabsstandarder, IASB, foreslår i et høringsudkast, at der foretages ændringer i en række standarder - det såkaldte "Improvement Project".

Regnskab

Den internationale standardudsteder, IASB, foreslår mindre ændringer af fem eksisterende standarder som et led i det såkaldte "Annual Improvements Project".

Der påtænkes ændringer i følgende standarder:
- IFRS 1, First-time Adoption of International Financial Reporting Standards. Det præciseres, at en virksomhed, der er overgået til at aflægge regnskab efter IFRS, skal anvende bestemmelserne i IFRS 1 (i det aktuelle regnskabsår), selv om IFRS 1 også blev anvendt i det foregående, hvis der i det foregående årsregnskab ikke var en udtrykkelig og uforbeholden oplysning om, at virksomheden efterlevede IFRS-standarderne. Desuden er det påpeget, at en virksomhed, der har aktiveret låneomkostninger efter de hidtil anvendte regnskabsregler (national GAAP) før overgangen til IFRS, kan fortsætte med denne værdi uden at justere i åbningsbalancen ved tidspunktet for overgangen til IFRS.

- IAS 1, Presentation of Financial Statements. Der er præciseringer med hensyn til sammenligningstal mv. ("comparative information"), herunder er det indføjet, at "comparative information" er en del af et fuldstændigt årsregnskab (afsnit 10). Afsnittet om årsregnskabets målsætning er tilpasset til beskrivelsen i det nye Conceptual Framework, som blev udsendt (for så vidt angår de to første kapitler - nemlig kapitel 1 og 3 om "objective of financial information" og "qualitative characteristics of useful financial information") i 2010.

- IAS 16, Property, Plant and Equipment. Det præciseres, at serviceudstyr ("servicing equipment") skal klassificeres som anlægsaktiver, når det bruges over mere end en regnskabsperiode. I modsat fald skal det klassificeres som varebeholdninger.

- IAS 32, Financial Instruments: Presentation. Det præciseres, at indkomstskattevirkningen af udbyttebetaling til ejerne af egenkapitalinstrumenter og indkomstskattevirkningen af transaktionsomkostninger for en egenkapitaltransaktion skal behandles i overenstemmelse med IAS 12. Den hidtidige særbestemmelse i IAS 32.35 om, at posteringen på egenkapitalen skal være "net og any related income tax benefit" udgår.

- IAS 34, Interim Financial Reporting. Der skabes konsistens med IFRS 8 om segmentrapportering, idet de totale aktiver for et særskilt segment kun skal oplyses, hvis disse beløb regelmæssigt rapporteres til den øverste beslutningstager.

Den foreslåede ikrafttrædelsesdato er 1. januar 2013, men der er lagt op til, at ændringerne kan anvendes tidligere.

Kommenteringsfristen over for IASB er den 21. oktober 2011. De konkrete forslag til ændringer af standarder som led i de årlige "Improvement Projects" udarbejdes og behandles af IFRS Interpretations Committee i samarbejde med selve IASB Board'en - typisk på grundlag af indkomne forslag fra interessegrupper og virksomheder.

Høringsudkast fra IASB: Improvements to IFRSs, juni 2011