IASB's formand påpeger sammenhæng mellem transparens og stabilitet

Faglig nyhedFormand for den internationale standardudsteder (IASB), Hans Hoogervorst, påpeger, at regnskabsstandarder kan bidrage til finansiel stabilitet via åbenhed. Desuden påpeger han, at nye regnskabsstandarder bedre kan sikre rettidige nedskrivninger i bankerne.

Regnskab

IASB's formand, Hans Hoogervorst, har i en tale i Frankfurt redegjort for, hvordan han mener regnskabsstandarderne kan bidrage til øget gennemsigtighed og finansiel stabilitet.

Han påpeger, at han ikke ser nogen indbyrdes konflikt mellem to af de primære formål med regnskabsinformation og erhvervsregulering: Transparens og Stabilitet. Tværtimod er gennemsigtighed i regnskaberne en forudsætning for stabilitet, og det var snarere mangel på gennemsigtighed - og ikke for mange krav til åbenhed i regnskaberne - der bidrog til finanskrisen. Enorme risici blev bygget op - både i og uden for balancen - nærmest uden at påkalde sig nogen særlig notits. Uden passende åbenhed om risici er det uundgåeligt, at stabiliteten i sidste ende kollapser.

Han fremhæver, at regnskabsstandarderne naturligvis ikke skal skabe en volatilitet på de finansielle markeder, som ikke allerede er til stede, men at standarderne på den anden side bestemt heller ikke skal skjule en volatilitet.

Som eksempler på forbedrede regnskabsstandarder henviser Hans Hoogervorst til regler om konsolidering (koncernregnskabspligt), der skal forebygge uhensigtsmæssige forsøg på finansiering uden om balancen. Problemerne med "special purpose vehicles" og Repo-forretninger for at holde poster uden for balancen var især fremtrædende efter amerikanske regnskabsstandarder. Der er nu indført bedre konsolideringskrav og bedre oplysningskrav om sådanne transaktioner.

Med hensyn til brugen af dagsværdier påpeger Hans Hoogervorst, at dette ofte har givet anledning til uenigheder mellem regnskabsstandard-udstederne på den ene side og tilsynsmyndigheder og centralbanker på den anden side. Det har været påpeget, at udbredt brug af dagsværdier kan have haft en procyklisk effekt (dvs. genereret eller forstærket konjunkturudsvingene). Hoogervorst mener imidlertid, at volatiliteten snarere var indbygget i de finansielle virksomheders forretningsmodel, der opererede med meget høje finansielle gearinger og meget lille egenkapital. Forretningsmodellen tog ikke højde for, at selv guldrandede statsobligationer kunne ændre status fra AAA til usikre aktiver nærmest "overnight".

Endelig erkender han, at der har været svagheder i den "incurred loss" model for nedskrivninger, som de internationale standarder har været baseret på - og ikke mindst i den praktiske udmøntning heraf. Eksempelvis oplever mange banker en kursværdi af deres aktier, som ligger langt under den regnskabsmæssige indre værdi. Dette indikerer, at de i regnskaberne indregnede nedskrivninger ikke i tilstrækkelig grad afspejler de økonomiske realiteter. Efter hans vurdering kunne den hidtidige nedskrivningsmodel ("incurred loss") sagtens have været anvendt langt mere effektfuldt de seneste år. Der har givetvis været for stor træghed og for meget politisk pres mod at foretage nedskrivninger i tide. Men ikke desto mindre har IASB og den amerikanske standardudsteder FASB erkendt, at der er behov for en mere "forward-looking" nedskrivningsmodel. IASB og FASB er godt på vej med at lægge sidste hånd på den nye "expected loss" model, der skal afløse den hidtidige "incurred loss" model. Det vil føre til en langt hurtigere indregning af tab end hidtil. Dog påpeges, at den nye model også har sine ulemper, herunder en langt højere grad af subjektive skøn, og der vil givetvis også under den nye model være mange tab, som først bliver synlige i takt med, at en økonomisk krise sætter ind. Men det er også afgørende vigtigt, at bankerne bliver bedre polstret, og Hoogervorst stiller spørgsmålstegn ved, om de nye Basel-krav vil være tilstrækkelige i denne forbindelse.

Talen blev holdt på en af den europæiske centralbank (ECB) afholdt regnskabskonference i Frankfurt.

Tale af Hans Hoogervorst: "What and what not to expect of the expected loss model" holdt den 4. juni 2012 i Frankfurt