Kan afskrivninger afspejle tidsforløbet af indtægter fra brug af aktivet?

Faglig nyhedDen internationale standardudsteder IASB foreslår præciseringer af, at et forventet indtægtsforløb fra brug af aktiver normalt ikke kan danne grundlag for valg af afskrivningsmetode i årsregnskabet. Dog kan indtægterne i særlige tilfælde være det bedste udgangspunkt til at estimere over afskrivningsforløbet.

Regnskab

Den internationale standardudsteder IASB har i et høringsudkast foreslået præciseringer til de to regnskabsstandarder om afskrivning og amortisering, nemlig IAS 16 og 38.

Hensigten med de foreslåede ændringer af de to standarder er at præcisere, hvad der menes med, at:

”Virksomheden skal vælge den metode, der med størst nøjagtighed afspejler det forventede forbrugsmønster for de fremtidige økonomiske fordele tilknyttet aktivet” (jf. IAS 16.62 og den tilsvarende bestemmelse i IAS 38.98).

IASB foreslår at præcisere i IAS 16 og 38, at en indtægtsbaseret afskrivningsmetode som udgangspunkt ikke er acceptabel, da der herved afspejles et forløb af indtægter fra virksomheden (der kan inkludere fremtidige prisændringer) snarere end et forløb af forbruget af de økonomiske fordele ved brugen af aktivet.

IASB foreslår således bl.a. et nyt afsnit 62A: ”A method that uses revenue generated from an activity that includes the use of an asset is not an appropriate depreciation method for that asset, because it reflects a pattern of the future economic benefits being generated from the asset, rather than a pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the asset…”.

Samtidig bemærker IASB dog i konklusionsgrundlaget ("Basis for Conclusions"), at der kan være et begrænset antal situationer, hvor indtægter kan anvendes til at afspejle forbrugsmønsteret. Der kan være tale om sitiationer, hvor en indtægtsbaseret metode giver det samme resultat som ved brug af afskrivning på basis af producerede enheder (som er tilladt ifølge IAS 16.62).

IASB foreslår yderligere en præcisering af brugen af den såkaldte saldoafskrivningsmetode (“diminishing balance method”). Det foreslås indføjet i et nyt afsnit 62B, at informationer om teknisk eller forretningsmæssig forældelse for de produkter eller ydelser, som frembringes ved brugen af et aktiv, er en relevant faktor ved skøn over forbrugsmønsteret og levetiden for et aktiv. En forventet fremtid reduktion af prisen pr. enhed af de produkter eller ydelser, der frembringes, kan være en indikation af faldende fremtidige økonomiske fordele fra brug af aktivet som følge af teknisk eller forretningsmæssig forældelse.

Der er foreslået tilsvarende præciseringer i form af nye afsnit 98A og 98B i IAS 38.

Den europæiske rådgivebnde regnskabsorganisation EFRAG, har i sit udkast til høringssvar ("Draft Comment Letter") støttet, at IASB søger at præcisere de nuværende regler, men lægger op til, at IASB bør omformulere de foreslåede afsnit 62A hhv. 98A, så det fremgår direkte af bestemmelserne, at et indtægtsbaseret forkøb af afskrivninger kan være den bedste metode til at afspejle forbruget af de økonomiske fordele ved et aktiv. Der bør således skabes konsistens mellem de foreslåede præciseringer i selve standarden og i konklusionsgrundlaget, ved at de i konklusionsgrundlaget anførte muligheder indarbejdes i selve standardernes tekstafsnit.

FSR - danske revisorers regnskabstekniske udvalg har drøftet denne Exposure Draft og er fuldt ud enig i de af EFRAG anførte forslag om tilretninger af de nye afsnit i IAS 16 og 38, da der kan forekomme tilfælde, hvor de forventede fremtidige indtægter er en væsentlig faktor for skøn over forbruget af de økonomiske fordele fra et aktiv.

Der er ikke taget stilling til, hvornår de foreslåede ændringer af IAS 16 og 38 eventuelt skal træde i kraft.

Kommenteringsfristen over for EFRAG er 11. marts 2013 og over for IASB 2. april 2013.

Download IASB Exposure Draft ED/2012/5, Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation. December 2012.

Download EFRAG Draft Comment Letter vedrørende Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation.