Ny standard om regnskabsmæssig sikring på vej

Faglig nyhedDen internationale standardudsteder IASB har udsendt et næsten-færdigt udkast til nye regler om regnskabsmæssig sikring. Meningen er, at reglerne om regnskabsmæssig sikring bedre skal afspejle virksomhedernes risiko-styring.

Regnskab

IASB, der udsteder internationale regnskabsstandarder, har udsendt et næsten-færdigt udkast til nye generelle regnskabsregler om sikring ("general hedge accounting").

Det nye udkast er baseret på det høringsudkast, som IASB udsendte i december 2010 (Exposure Draft ED/2010/13, Hedge Accounting) samt de modtagne høringssvar hertil og de øvrige ændringer, som IASB efterfølgende har besluttet. Blandt modtagne inputs til IASB er de kommentarer, som fremkom på et møde i Dansk RegnskabsForum om Hedge Accounting i februar 2011, hvor to repræsentanter for IASB deltog.

Regnskabsmæssig sikring indebærer, at værdireguleringer af det sikrede og af sikringstransaktionen indregnes samtidig og opvejer hinanden, f.eks. når et tilgodehavende i fremmed valuta sikres ved en valutaterminsforretning.

De hidtidige regler om regnskabsmæssig sikring i IAS 39 har været kritiseret - navnlig af regnskabsaflæggere - for at være alt for restriktive. Det har således i en række tilfælde ikke været muligt at indregne transaktioner såsom afledte finansielle instrumenter som sikring, selv om der reelt er tale om sikring af risici ("Risk management"). Der er også åbnet op for regnskabsmæssig sikring af risiko-komponenter af ikke-finansielle poster og de hidtidige krav om at teste effektiviteten inden for et 80 - 125 % interval for at påvise, at sikringen er "highly effective" er bortfaldet. I stedet er der krav om, at der eksisterer en økonomisk sammenhæng mellem det sikrede og sikrings-instrumentet, og her kan en kvalitativ analyse i nogle tilfælde være tilstrækkelig.

De hidtidige typer af regnskabsmæssig sikring bibeholdes, herunder sikring af pengestrømme, sikring af dagsværdi og sikring af værdien af en nettoinvestering i en udenlandsk virksomhed. Derimod er der væsentlige ændringer i, hvilke typer af transaktioner der berettiger til regnskabsmæssig sikring - særligt i form af en bredere afgrænsning af de typer af risici i relation til ikke-finansielle poster, det vil være muligt at anse for at være regnskabsmæssigt sikrede.

Regler om "makro-sikring" er ikke indeholdt i det nye udkast. IASB vil udsende et separat diskussionsoplæg om dette i slutningen af 2012, og de hidtidige regler i IAS 39 om sikring af dagsværdi af renterisici på porteføljer er derfor indtil videre uændrede.

Når flere transaktioner fremover kan indregnes efter reglerne om regnskabsmæssig sikring, vil det betyde at volatiliteten af "årets resultat" bliver lavere end efter hidtidige regler i IAS 39.

Den øgede fleksibilitet i adgangen til at afgrænse sikringstransaktioner modsvares af, at der er udvidede krav til at give oplysninger om virksomhedens risk management.

De nye regler om regnskabsmæssig sikring vil blive indarbejdet som et nyt kapitel 6 i den generelle standard om finansielle instrumenter, IFRS 9, der oprindeligt blev udsendt i 2009, og som skal afløse IAS 39, der har været kritiseret for at være for regelbaseret og ikke altid giver et retvisende billede af de økonomiske realiteter.

IASB har oplyst, at organisationen vil lade det nu udsendte Draft ligge til gennemsyn for interesserede på hjemmesiden de næste par måneder, og at man i løbet af december 2012 vil begynde at indarbejde de nye bestemmelser i selve IFRS 9. Der foregår i øvrigt i løbet af efteråret 2012 field tests af de nye krav, bl.a. i regi af EFRAG.

De nye regler om regnskabsmæssig sikring ventes at træde i kraft i 2015 samtidig med de øvrige dele af IFRS 9. For at kunne anvendes af de europæiske virksomheder, skal standarden dog først godkendes af EU. Det var oprindeligt meningen, at IFRS 9 skulle træde i kraft i 2013, men IASB besluttede i december 2011 at udskyde datoen for ikrafttræden til 2015.

Draft requirements (udkast til kapitel 6 i IFRS 9), september 2012

Draft Basis for Conclusions

Draft Implementation Guidance