Goodwill og nedskrivninger er et hot issue. IASB på vej med diskussionsoplæg, hvor nuværende regler skal belyses.

Faglig nyhedIASB vil udsende et diskussionsoplæg om forskellige emner inden for regnskabsmæssig behandling af goodwill og værdiforringelse. IASB drøfter, hvorvidt der bør afskrives frem for den nuværende "impairment only"-model.

Regnskab

Den internationale standardudsteder IASB har på sit Board-møde i juli 2018 tentativt besluttet at udsende et diskussionsoplæg om regnskabsmæssig behandling af goodwill.

Den regnskabsmæssige behandling af goodwill har altid været et kontroversielt emne inden for regnskabsfaget og flere alternative modeller har været foreslået. Da den tidligere standard IAS 22 blev afløst af IFRS 3 i 2005 udgik kravet om årlig afskrivning på goodwill. I stedet blev indført en såkaldt "impairment only"-model.

Helt aktuelt er emnet kommet til debat igen, bl.a. på baggrund af kritik af regnskaberne fra en engelsk facility management- og energiforsyningsvirksomhed Carillion, der havde store goodwill-beløb i regnskabet, men gik konkurs primo 2018 (Financial Times 18. juni 2018: "Carillion's troble were shrouded in a fog of goodwill"). Desuden er emnet aktuelt som en udløber af IASB's Post-implementation Review af standarden om virksomhedssammenslutninger, IFRS 3, hvor der ikke overraskende var forskellige holdninger til hensigtsmæssigheden af denne standard. I forlængelse af Post-implementation Review'et var det oprindeligt ikke IASB's hensigt at genbesøge forslag om at genindføre afskrivning af goodwill.

Den aktuelle debat kan dog uden tvivl have påvirket de holdninger, som kom til udtryk på et Board-møde i juli 2018 hos IASB, hvor følgende forskellige tentative beslutninger blev truffet:

- at IASB ikke skal arbejde for at eliminere de eksisterende forskelle mellem regnskabsmæssig behandling af internt oparbejdede immaterielle aktiver og immaterielle aktiver erhvervet i en virksomhedssammenslutning. 11 af de 14 Board-medlemmer stemte for denne beslutning.

- at forbedre beregningen af "value in use" via ændringer af IAS 36 om værdiforringelse af aktiver. 12 af Board-medlemmerne stemte for denne beslutning.

- at fastholde den eksisterende model for værdiforringelsestest i IAS 36. 9 af Board-medlemmerne stemte for denne beslutning.

- ikke at kræve straksafskrivning af goodwill ved erhvervelsen. 10 af Board-medlemmerne stemte for denne beslutning.

- at undersøge, hvorvidt afskrivning af goodwill bør genindføres. 8 af Board-medlemmerne stemte for denne beslutning.

- at indføre mulige lempelser i kravet om obligatorisk årlig kvantitativ værdiforringelsestest af goodwill. 10 af Board-medlemmerne stemte for denne beslutning.

Der var enighed blandt alle Board-medlemmerne om at undersøge, hvorvidt oplysningskravene kan forbedres for at gøre investorer bedre i stand til at vurdere, hvorvidt en virksomhedssammenslutning var en god investering, herunder hvorvidt den erhvervede virksomhed faktisk præsterer det, som var forventet ved erhvervelsen.

Der var ligeledes enighed om at udsende et diskussionsoplæg som næste fase i det igangværende IASB research project om "Goodwill and Impairment". Der er endnu ingen tidsplan for det bebudede diskussionsoplæg.

IASB's formand Hans Hoogervorst har for nyligt omtalt status på IASB's overvejelser om regnskabsmæssig behandling af goodwill i en tale hos den japanske standardudsteder, Accounting Standards Board of Japan, i Tokyo.

Download Status på IASB's igangværende research projekt om Goodwill and impairment, juli 2018, hentet fra IASB's hjemmeside

Download tale af Hans Hoogervorst, Chairman's speech: Japan and IFRS Standards, 29. august 2018, hentet fra IASB's hjemmeside