Udkast til ny international standard om leasing

Faglig nyhedIASB og FASB har i fællesskab udsendt udkast til ny standard om leasing. Det foreslås, at leasingaftaler som hovedregel skal indregnes i balancen for at sikre øget kvalitet og sammenlignelighed af årsrapporter.

Regnskab

Den internationale udsteder af regnskabsstandarder, IASB, og den amerikanske standardudsteder, FASB, har i fællesskab udsendt et nyt høringsudkast til international regnskabsstandard om regnskabsmæssig behandling af leasing. Forslagene indebærer væentlige ændringer af den nuværende måde at indregne lesasing på i årsregnskabet, jf. IAS 17.

Forslaget har til formål at forbedre kvaliteten og sammenligneligheden af den regnskabsmæssige behandling af leasing. Der er foreslået øget transparens om gældsniveau, om de leasede aktiver, som virksomheden anvender, og om de risici, som virksomheden har påtaget sig ved at indgå i leasing-transaktioner.

De eksisterende regnskabsregler og -standarder om leasing har været kritiseret for, at de fleste leasingkontrakter ikke indregnes i leasingtagers balance.Dette hænger sammen med de eksisterende regler om at sondre mellem finansiel leasing - fx ved leasing af udstyr, der strækker sig over næsten hele aktivets økonomiske levetid - henholdsvis operationel leasing -fx leasing af kontorlokaler over en 10-årig periode. Det er kun finansiel leasing, der efter de hidtidige regler skal indregnes i leasingtagers balance.

IASB og FASB har nu udviklet en ny metode for regnskabsmæssig behandling af leasing, der vil kræve, at leasing skal indregnes hos leasingtager som aktiv (et såkaldt "right-of-use asset") og forpligtelse (lease liability), når leasingaftalen vil kunne strække sig over mere end 12 måneder.

Med hensyn til indregning i resultatopgørelsen af omkostninger ved leasing, har IASB og FASB udviklet en "dual approach", således at de fleste tilfælde af leasing af fast ejendom indregnes lineært (som ved lineære afskrivninger over brugstiden), hvorimod de fleste andre leasing-aftaler - såsom udstyr eller køretøjer - indregnes ved amortisering af aktivets "kostpris" samtidig med indregning af renteudgiften ved leasingtransaktionen. Der er tillige foreslået oplysningskrav for at brugerne kan forstå beløb, tidsmæssig fordeling og usikkerheder ved de pengestrømme, der er knyttet til en leasing.

For leasinggivers vedkommende skal der normalt indregnes et leasing-tilgodehavende ("lease receivable") svarende til retten til at modtage leasingbetalinger og et residual-aktiv svarende til den ret til (andel af) det underliggende aktiv, som leasinggiver beholder, afhængigt af hvor stor en del af de økonomiske fordele ved brug af aktivet, som leasingaftalen udgør. 

Der er dog en undtagelse for så vidt angår leasing af ejendomme (betegnet "Type B lease"), hvor leasinggiver skal anvende en metode, der svarer til nuværende regler om operationel leasing, dvs. fortsat indregne det underliggende aktiv og indregne leasing-indtægter over leasingperioden lineært.

Det nye udkast har været længe undervejs. IASB og FASB udsendte et diskussionsoplæg om leasing i marts 2009 og høringsudkast til ny standard om "Leases" i august 2010 (Exposure Draft ED/2010/9). Emnet er kontroversielt, da det berører den forretningsmodel, som leasingselskaber og andre långivere har udviklet og markedsført over en årrække.

Der har også fra mange organisationer og virksomheder været fremført faglig kritik af de tidligere udkast, bl.a. på møder i Dansk RegnskabsForum i oktober 2010 og maj 2011, hvor bl.a. repræsentanter for IASB og EFRAG deltog foruden repræsentanter for FSR's regnskabstekniske udvalg, DI og flere erhvervsvirksomheder.

Kommenteringsfristen over for IASB og FASB er 13. september 2013.

Download pressemeddelelse fra IASB og FASB

Download IASB Exposure Draft ED/2013/6: Leases

Download Basis for Conclusions

Download Illustrative Examples