Udkast til standard om forsikringskontrakter er udsendt

Faglig nyhedIASB har udsendt udkast til ny regnskabsstandard om forsikringskontrakter for at sikre, at forsikringsselskaber mv. giver nyttige informationer i deres årsrapporter om art, beløb og usikkerheder ved indgåede forsikringskontrakter.

Regnskab

Den internationale standardudsteder, IASB, har i juni 2013 udsendt et længe ventet udkast til ny regnskabsstandard om forsikringskontrakter.

Formålet med en ny regnskabsstandard om forsikringskontrakter er at sikre, at virksomhederne rapporterer nyttige informationer i deres årsrapporter om art, beløb, timing og om usikkerheder knyttet til de pengestrømme, der hidrører fra forsikringskontrakter.

Den nuværende standard, IFRS 4, blev udsendt i 2004 som en midlertidig standard, der ikke omfattede alle aspekter af regnskabsaflæggelse for forsikringskontrakter, og den skal erstattes af den nye, foreslåede samlede standard på området.

Standarden om forsikringskontrakter er den ene af fire højt prioriterede, store projekter, som IASB har haft på agendaen over de senere år. De øvrige store projekter er Indtægter, Leasing og Finansielle instrumenter.

Standarden vil - i lighed med de fleste regnskabsstandarder i øvrigt - indeholder bestemmelser om indregning, måling, ophør af indregning, præsentation og oplysninger i årsregnskabet.

Kommenteringsfristen over for IASB er 25. oktober 2013.

Der er ikke anført en konkret dato for påtænkt ikrafttræden i udkastet. Det forventes under alle omstændigheder, at IASB vil tillade en implementeringsperiode på 3 år efter udsendelse af en endelig standard om forsikringskontrakter, før standarden vil træde i kraft, jf. appendiks C i udkastet.

Den europæiske rådgivende regnskabsorganisation, EFRAG, er i gang med at gennemgå udkastet og vurderer dette i et europæisk perspektiv.

EFRAG påskønner de mange ændringer, der er sket i udkastet, i forhold til det tidligere høringsudkast fra 2010 (ED/2010/8), og EFRAG støtter de fleste af ændringerne. EFRAG har dog betænkeligheder over for flere aspekter af det reviderede udkast, fx er der ikke taget nok højde for "accounting mismatches", og EFRAG kritiserer, at den forsikringsmæssige performance vil blive rapporteret delvist i resultatopgørelsen og delvist i anden totalindkomst ("other comprehensive income").

EFRAG har udarbejdet et omfattende udkast til høringssvar ("Draft Comment Letter" - 48 sider) med svarfrist den 18. oktober 2013.

FSR's forsikringsarbejdsgruppe under FSR's finansielle udvalg  (FINU) vil sammen med Regnskabsteknisk Udvalg gennemgå materialet, navnlig med fokus på EFRAG's kommentarer og de kommentarer, som den europæiske revisororganisation, FEE, udarbejder. Eventuelle kommentarer fra medlemmer af FSR - danske revisorer og andre interessenter, der kan være nyttige for kommenteringen, må gerne sendes til osj@fsr.dk senest 1. oktober 2013.

Materialet kan downloades nedenfor:

EFRAG Draft Comment Letter regarding Insurance Contracts (41 sider)

IASB Exposure Draft ED/2013/7, Insurance Contracts, juni 2013 (81 sider)

IASB ED/2013/7, Basis for Conclusions (159 sider)

IASB ED/2013/7, Illustrative Examples (31 sider)