International debat om indregning og måling af omstruktureringer

Faglig nyhedNy undersøgelse fra Hong Kong Institute of Certified Public Accountants og Organismo Italiano di Contabilità har identificeret fællestræk ved virksomhedsovertagelser. Undersøgelsen har til formål at komme nærmere på en løsning af den regnskabsmæssige problemstilling om koncerninterne virksomhedssammenslutninger.

Indregning og måling af koncerninterne virksomhedssammenslutninger volder ofte regnskabsaflæggerne problemer.

Fusioner og virksomhedsoverdragelser (M&As) vil i praksis typisk have karakter af tredjemandsopkøb eller koncerninterne virksomhedssammenslutninger. I en regnskabsmæssig sammenhæng er de fleste M&A-transaktioner som udgangspunkt omfattet af relativt klare og detaljerede regnskabsregler om virksomhedsovertagelser. Omstruktureringer mellem virksomheder under fælles koncern er imidlertid holdt uden for anvendelsesområdet i regnskabsstandarden om virksomhedssammenslutninger, IFRS 3.

Hong Kong Institute of Certified Public Accountants (HKICPA) og Organismo Italiano di Contabilità (OIC) har i fællesskab gennemført en undersøgelse, der forsøger at finde svar på spørgsmålet: Skal, og kan alle M&A-transaktioner, herunder omstruktureringer indregnes efter den samme metode i de erhvervende virksomheders årsregnskaber – eller er der så væsentlige forskelle, at dette begrunder en forskellig regnskabsmæssig behandling?

Størstedelen af respondenterne svarer, at omstruktureringer adskiller sig fra tredjemandsopkøb. På trods heraf peger respondenterne på, at en række underliggende realiteter ofte udgør en fælles mængde af karakteristika ved M&A-transaktioner:

  • Transaktionen forventes at føre til betydelige ændringer i erhververens fremtidige pengestrømme.
  • Transaktionen forventes at forbedre situationen hos erhververen (for eksempel fra tabsgivende til overskudsgivende drift).
  • Betalingen for den erhvervede virksomhed opgøres til dagsværdi.

Underliggende substans såsom vederlagsform og erhvervelse af kapitalandele med henblik på skatteoptimering er karakteristika, som ifølge respondenterne er mindre væsentlige bevæggrunde ved tredjemandsopkøb, men som har større betydning ved omstruktureringer.

Respondenterne i undersøgelsen bestod af institutionelle og andre investorer samt analytikere fra Europa og Asien.

Undersøgelsen fra HKICPA og OIC bidrager til diskussionen, om afvejning af behovet for gennemsigtighed af hensyn til for eksempel investorer overfor virksomhedernes interesse i at kunne gennemføre omstruktureringer – eksempelvis som led i skatteoptimering – uden at skulle igennem de administrative og regnskabsmæssige udfordringer, der sædvanligvis er forbundet med en M&A-transaktion.

Læs mere om undersøgelsen her.

EFRAG og OIC udsendte i 2012 et fagligt notat om den regnskabsmæssige behandling af koncerninterne virksomhedssammenslutninger. Notatet er udarbejdet på baggrund af en række høringssvar fra blandt andet FSR - danske revisorer. 

Læs notatet fra 2012 her.

Læs FSR - danske revisorers høringssvar fra 2012 her. 

Endelig kan nævnes, at Erhvervsstyrelsen i marts 2018 udsendte en udtalelse om forholdet mellem bestemmelserne om virksomhedssammenslutninger i årsregnskabsloven og IFRS 3. Koncerninterne virksomhedssammenslutninger er omtalt i udtalelsens afsnit 5.

Læs Erhvervsstyrelsens udtalelse her.

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126