Ændringer af indsendelsesbekendtgørelsen på vej

Faglig nyhedFSR – danske revisorer har den 30. januar afgivet høringssvar til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med ændring af bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter mv. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed.

Regnskab

FSR – danske revisorer er positivt indstillet over for, at der skal ske en separat opmærkning af flere udvalgte afsnit af ledelsesberetningen mv. De yderligere opmærkninger, som kræves, skal således være til gavn for eksterne regnskabsbrugerne og ikke blot være til gavn for en yderligere kontrol hos Erhvervsstyrelsen.

Ændringen i bekendtgørelsen åbner op for muligheden for at få dispensation for digital indsendelse af IFRS-årsrapporten, hvis  virksomheden skal udvide deres taksonomi i et sådan omfang, at det er byrdefuldt for virksomheden. Vi er positive over for muligheden for at få dispensation for digital indsendelse af IFRS-årsrapporten, men vi mener, det skal stå mere klart i bekendtgørelsen, hvornår der kan opnås dispensation.
Det kunne evt. tilføjes, at en dispensation kunne gives, hvis der er stor forskel på den strukturelle opstilling virksomheden bruger i deres regnskaber i forhold til den taksonomi Erhvervsstyrelsen har stillet til rådighed.

Vi finder det uklart i udkastet til ændringen af bekendtgørelsen, hvordan det skal angives i årsrapporten , hvilken regnskabsklasse virksomheden tilhører. Samtidig er det uklart, hvordan virksomheden skal angive, hvis de frivilligt vælger at aflægge regnskab efter regnskabsklasse C frem for regnskabsklasse B, som de tilhører. Yderligere foreslår FSR – danske revisorer, at det præciseres, hvordan virksomheder skal angive i årsrapporten, at de bruger elementer fra en anden regnskabsklasse.

Derudover peger foreningen på, at ikrafttrædelsen for indsendelsesbekendtgørelsen kunne overvejes, da virksomheder med balancedag i juni-november 2015 har kort tid til at implementere de nye krav. Muligheden for at søge dispensation mener vi dog skal træde i kraft hurtigst muligt.

Modervirksomheder der anvender årsregnskabsloven §112, er undtaget at indsende eget og koncernregnskabet i XBRL. Dette mener FSR – danske revisorer også burde gælde for moderselskaber, der aflægger regnskaber efter kravene i IFRS 10.

Til sidst mener FSR – danske revisorer, at det bør præciseres, hvilke dele af IAS 34-delårsrapporten, der skal XBRL-indberettes, da dette står uklart.

Download høringssvar fra FSR - danske revisorer, 30. januar 2015