Ændringer i årsregnskabslovens regnskabsklasse C og regler om koncernregnskab

Faglig nyhedDe vedtagne ændringer til årsregnskabsloven skal anvendes for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere, men kan frivilligt anvendes før. Vi vedhæfter en opdateret oversigt, der viser ændringerne i regnskabsklasse C og reglerne om koncernregnskab.

Regnskab

Vi har tidligere informeret om ændringerne til årsregnskabsloven. I denne artikel kan du se en opdateret oversigt over ændringerne i regnskabsklasse C og reglerne om koncernregnskab, udarbejdet på baggrund af den endelige vedtagne lov.

Hvad betyder de nye regler for virksomheder i regnskabsklasse C?
Der er ingen ændringer i reglerne om indregning, måling og klassifikation i klasse C, der kræver ændring i regnskabspraksis. På enkelte områder er der ændringer i regnskabsklasse B, og det kan betyde, at klasse C-virksomheder er nødt til at ændre praksis på enkelte områder. Fx er der et nyt krav om en dagsværdireserve for pengestrømssikring og visse valutaomregninger samt nye regler om kapitalinteresser.

Der er enkelte nye oplysningskrav, som klasse C-virksomheder skal være opmærksom på:

 • Noten om hjemsted, ejerandel, resultat mv. gælder også kapitalinteresser
 • Nye oplysningskrav i ledelsesberetningen om finansielle risici og risikoeksponering
 • Nye og præciserede krav om redegørelse for samfundsansvar (kun store virksomheder)
 • Præciserede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn (kun store virksomheder).

På nogle områder giver ændringerne til regnskabsklasse B og C nye valgmuligheder, som kan være relevante for klasse C-virksomheder. Fx muligheden for at anvende nye internationale regnskabsstandarder til at udfylde lovens rammer ved indregning og måling:

 • IFRS 9 om finansielle instrumenter (hvor standarden ikke er i konflikt med lovens ordlyd)
 • IFRS 15 om indtægter
 • IFRS 16 om leasing.

Hvad betyder de nye regler for klasse C - koncernregnskaber?
De ændrede regler i regnskabsklasse B og C slår også igennem i koncernregnskabet. Herudover er der nogle særlige ændringer i koncernreglerne:

 • Ved opgørelse af koncernens størrelse ses bort fra virksomheder, der ikke konsolideres
 • Koncernregnskab kan undlades, hvis dattervirksomhed(er) er uvæsentlig(e)
 • Betingelse for at undlade KC-regnskab lempes, hvor moderselskab er uden for EU
 • I særlige tilfælde kan datter have en anden regnskabspraksis end koncernen
 • Fælles ledede virksomheder kan holdes ud af konsolideringen, hvis oplysninger ikke kan skaffes.

Der er enkelte nye oplysningskrav, som koncerner skal være opmærksom på:

 • En dattervirksomheds eventuelt afvigende regnskabspraksis skal beskrives
 • Notekrav om aktiver er udvidet og præciseret
 • Noten om hjemsted, ejerandel, resultat mv. gælder også kapitalinteresser, der ikke er associerede virksomheder
 • Noten om transaktioner med nærtstående kan afgrænses til transaktioner på unormale vilkår
 • Redegørelse for måltal og politikker (underrepræsenteret køn) kan undlades i koncernregnskabet.

Se oversigten for klasse C og koncern her

Se ændringerne i regnskabsklasse B her 

Se den vedtagne lov her