Ændringer på vej til årsregnskabslovens regnskabsklasse B

Faglig nyhedErhvervsstyrelsens udkast til lov om ændring af årsregnskabsloven er i øjeblikket i høring. Vi vedhæfter en oversigt, der viser de forslag, der vedrører årsregnskaberne i regnskabsklasse B.

Regnskab

Erhvervsstyrelsen sendte den 14. september et udkast til lov om ændring af årsregnskabsloven i høring. De 70 foreslåede ændringer er i stort omfang udtryk for en justering af årsregnskabsloven, så loven fuldt ud bringes i overensstemmelse med EU’s regnskabsdirektiv. Samtidig gives mulighed for at anvende nogle nye internationale regnskabsstandarder til at udfylde årsregnskabslovens rammeregler.

En række af de foreslåede ændringer har direkte betydning for virksomheder i regnskabsklasse B. Du kan se en oversigt her. Nogle af de væsentligste ændringer, der er foreslået i regnskabsklasse B, er:

  • Der er mulighed for at opdele beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis, så beskrivelsen sker i noterne til de enkelte regnskabsposter.
  • Det er ikke længere muligt at vise en egenkapitalopgørelse i en note. Egenkapitalopgørelsen skal være en selvstændig regnskabsopstilling.
  • Hvis en klasse B-virksomhed vælger at indregne leasingkontrakter i balancen, kan virksomheden vælge mellem to metoder – enten principperne i IAS 17 (som hidtil) eller principperne i den nye IFRS 16.
  • En klasse B-virksomhed kan vælge at indregne omsætningen efter principperne i IFRS 15.
  • Ved delvis indbetaling af selskabskapital skal bruttometoden anvendes i årsregnskabet.
  • I nogle situationer skal værdiregulering af finansielle instrumenter vedrørende pengestrømssikring samt visse gevinster ved omregning af poster i fremmed valuta indregnes på en dagsværdireserve under egenkapitalen.
  • Nye notekrav vedrørende opskrivning og regulering til dagsværdi.
  • Ændret notekrav vedrørende årets indregnede renter i aktivers kostpris.
  • I balancen vil begrebet ”kapitalinteresser” i langt de fleste situationer erstatte begrebet ”associeret virksomhed”. Begrebet ”kapitalinteresser” defineres i bilag til årsregnskabsloven.

Foreslået ikrafttræden
I lovudkastet foreslås, at de nye regler skal anvendes for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere.

Der er dog mulighed for at anvende de nye regler allerede for regnskabsår, der slutter den 31. december 2018 eller senere. Dette skal ske systematisk og konsekvent, men der er ikke krav om at anvende samtlige nye regler før tid. Det er fx muligt blot at anvende IFRS 16 ved indregning af leasingkontrakter uden samtidig at følge de nye notekrav om dagsværdi, da disse notekrav ikke har en naturlig sammenhæng med de valgte principper for indregning af leasingkontrakter.

Den videre proces
Høringsfristen udløber den 12. oktober, og FSR – danske revisorer afgiver naturligvis høringssvar til lovudkastet.

Efter planen fremsættes lovforslaget i Folketinget i november, og vi forventer, at det vedtages inden årsskiftet. Der kan naturligvis ske ændringer, inden Folketinget vedtager den endelige lov.

Se lovudkastet her