Erhvervsstyrelsen har stor fokus på revisors erklæringer i regnskabskontrollen

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen har intensiveret regnskabskontrollen, og det har givet anledning til en del spørgsmål fra revisorerne om hensigten med kontrollen, og om denne reelt er rettet mod revisorerne eller virksomhederne. Vi har taget medlemmernes bekymringer op med Erhvervsstyrelsen, som har bekræftet, at kontrollen er rettet mod virksomhederne.

Regnskab

Erhvervsstyrelsens altovervejende udgangspunkt er, at revisorerne som offentlighedens tillidsrepræsentanter udfører et godt stykke arbejde, som kan danne grundlag for den videre kontrol af virksomhederne. Det er dog ikke altid, at revisors modifikationer indeholder tilstrækkelige oplysninger til, at Erhvervsstyrelsen kan iværksætte en kontrolsag. Derfor er mange revisorer blevet anmodet om at fremsende redegørelser for årsagen til modifikationer forud for Erhvervsstyrelsens videre behandling.

Der er i den forbindelse set en række eksempler på sager, hvor revisor har modificeret sin konklusion som følge af manglende revisionsbevis, og hvor Erhvervsstyrelsen påbyder virksomhederne at berigtige forholdet, eller alternativt at revisor meddeler Erhvervsstyrelsen, at dette ikke er muligt. Denne meddelelse fra revisor er Erhvervsstyrelsens måde at sikre sig, at det reelt ikke er muligt at berigtige forholdet. En sådan meddelelse, fx som følge af forbehold for manglende revisionsbevis for tilstedeværelse af varebeholdninger, vil blive arkiveret på sagen, således at Erhvervsstyrelsen kan følge op herpå det efterfølgende år.

Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol er rettet mod virksomhederne, og formålet med kontrollen er at kunne træffe afgørelser vedrørende virksomhederne - ikke at bringe revisor i fedtefadet. Det betyder, at sager i regnskabskontrollen sædvanligvis ikke vil give anledning til sanktioner mod revisor.

I tvivlstilfælde opfordrer Erhvervsstyrelsen revisorerne til at indlede en dialog med den pågældende sagsbehandler i Erhvervsstyrelsen.

Se tidligere nyhed om Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol her