Erhvervs- og vækstministeren fremsætter forslag om mikrovirksomheder mv.

Faglig nyhedLovforslag om ændring af årsregnskabsloven, der bl.a. skal indføre det nye regnskabsdirektiv, er nu fremsat i Folketinget.

Regnskab

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen har den 28. januar 2015 fremsat et omfattende lovforslag med en lang række ændringer af årsregnskabsloven.

Lovforslaget indeholder bl.a. følgende:

- en række undtagelser for mikrovirksomheder, således at disse virksomheders årsregnskaber ikke længere skal indeholde de samme oplysninger som ellers er krævet for virksomheder i regnskabsklasse B

- færre oplysningskrav for små virksomheder (regnskabsklasse B), idet det nye regnskabsdirektiv begrænser medlemsstaternes muligheder for at kræve flere oplysninger i årsregnskabet for små virksomheder, eksempelvis flyttes kravet om en egenkapitalopgørelse (§ 56) til klasse C (ny § 86a)

- nye oplysningskrav for små virksomheder, herunder indføres krav om oplysninger om særlige poster (§ 67a - til gengæld udgår begrebet ekstraordinære indtægter og omkostninger i resultatopgørelsen) og krav om at oplyse om antal beskæftigede genindføres (§ 68)

- forhøjelse af de størrelsesgrænser, der definerer små virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og mellemstore virksomheder omfattet af regnskabsklasse C.

- lempede regnskabskrav for mellemstore dattervirksomheder, idet disse i visse tilfælde kan nøjes med at aflægge årsregnskab efter reglerne for regnskabsklasse B

- ophævelse af kravet om ledelsespåtegning, hvis selskabet kun har ét ledelsesmedlem

- nyt krav om land-for-land-oplysninger for store virksomheder inden for råstofudvinding eller skovning af primærskove, idet disse virksomheder skal supplere ledelsesberetningen med en beretning om betalinger til myndigheder, når betalingerne er større end 750 t.kr. i regnskabsåret

- tilpasninger af årsregnskabsloven til internationale regnskabsstandarder, herunder bliver muligheden for at anvende dagsværdier med værdiregulering over resultatopgørelsen udvidet til at gælde for  investeringsejendomme, uanset om investeringen i ejendomme er virksomhedens hovedaktivitet eller ej (§ 38, der således tilpasses den internationale standard IAS 40 om investeringsejendomme) og foreslået udbytte, der endnu ikke er deklareret, kan ikke længere indregnes som en forpligtelse, men er en del af egenkapitalen (§ 48 ophæves, og loven tilpasses dermed IAS 10 om begivenheder efter regnskabsårets afslutning).

FSR - danske revisorer påpegede i et høringssvar til Erhvervsstyrelsen i december 2014, at de af Erhvervsstyrelsen foreslåede regler om mikrovirksomheder, de højere størrelsesgrænser og en række andre ændringer ville have uheldige konsekvenser for regnskabsbrugerne, da de ikke længere vil have adgang til så informative og aktuelle regnskabsoplysninger på trods af, at årsregnskabet af brugerne anses som den vigtigste kilde til informationer om virksomhederne.

Erhvervs- og vækstministeren har på nogle punkter imødekommet kritikken. Lovforslaget er bl.a. ændret i forhold til høringsudkastet på følgende punkter:

- forslaget om, at visse små dattervirksomheder kunne benytte reglerne for mikrovirksomheder, selv om de oversteg størrelsesgrænserne for mikrovirksomheder, er udgået

- anvendelsesområdet for mikrovirksomheder er indskrænket, idet mikrovirksomheder med afledte finansielle instrumenter såsom renteswaps ikke kan anvende mikroreglerne

- notekravene for mikrovirksomheder er ikke reduceret helt så meget, som oprindeligt foreslået.

- indsendelsesfristen bliver ikke forlænget.

Det fremsatte lovforslag imødekommer ikke alle de kritikpunkter, som FSR - danske revisorer og andre organisationer har fremført. FSR - danske revisorer vil fortsat arbejde for, at loven udformes på en måde, så både den samfundsmæssige interesse i informative årsrapporter af høj kvalitet og hensynet til virksomhedernes administrative byrder tilgodeses.

Ændringerne af årsregnskabsloven er den største reform af årsregnskabslovgivningen i Danmark siden 2001.

Download lovforslag nr. L 117 om ændring af årsregnskabsloven og andre love, fremsat af erhvervs- og vækstministeren januar 2015

Download FSR - danske revisorers høringssvar af 7. december 2014

 

 

 

Kontakt

 • Ole Steen Jørgensen

  Chefkonsulent - cand.merc.aud.

  3369 1026
  4193 3126
 • Jan Brødsgaard

  Fagkonsulent - cand.merc.aud.

  3369 1060