Erhvervsstyrelsen udsteder tre bekendtgørelser i medfør af årsregnskabsloven

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen har udstedt bekendtgørelser om anvendelse af IFRS, om redegørelser efter årsregnskabsloven og om finansiering af regnskabskontrol.

Regnskab

Erhvervsstyrelsen har den 13. september 2019 udstedt tre bekendtgørelser til årsregnskabsloven, der erstatter hidtidige bekendtgørelser:

- Bek. nr. 958 af 13. september 2019 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder IFRS for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (IFRS-bekendtgørelsen). Erstatter bek. nr. 560 af 1. juni 2016.

- Bek. nr. 959 af 13. september 2019 om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven. Erstatter bek. nr. 558 af 1. juni 2016.

- Bek. nr. 960 af 13. september 2019 om finansiering af driften af regnskabskontrol med visse virksomheder. Erstatter bek. nr. 1000 af 22. oktober 2012.

Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. oktober 2019. IFRS-bekendtgørelsen og redegørelsesbekendtgørelsen har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere. Bekendtgørelserne kan dog anvendes for regnskabsår, der slutter den 30. juni 2019 eller senere. Der er primært tale om ændringer af henvisninger fra bekendtgørelserne til loven, sådan at der nu henvises til nyeste lovbekendtgørelse af årsregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 838 af 8. august 2019).

Særligt om redegørelsesbekendtgørelsen

I forhold til de tidligere bekendtgørelser er det især redegørelsesbekendtgørelsen, der er ændret i strukturen. Den er opbygget på en ny måde, hvorved den er blevet kortere og mere overskuelig. I den tidligere bekendtgørelse var der en række gentagelser, da bestemmelserne var anført i særskilte kapitler om offentliggørelsen af oplysninger om god fondsledelse og uddelingspolitik, offentliggørelse af oplysninger om samfundsansvar, offentliggørelse af oplysninger om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, offentliggørelse af oplysninger ombetalinger til myndigheder ("land for land-rapportering), og offentliggørelse af oplysninger om virksomhedsledelse. Bestemmelser om offentliggørelse af de forskellige oplysninger/redegørelser er nu i vidt omfang skrevet sammen i fælles bestemmelser.

Der er nu tilføjet (i § 2, stk. 1) henvisning til offentliggørelse af oplysninger i henhold til de nye krav i lovens § 107d om mangfoldighedspolitik. Det er desuden tilføjet, at børsnoterede virksomheder skal lade deres lovpligtige redegørelser være offentligt tilgængelige i 10 år (§ 1, stk. 3).

Der er i loven på visse områder forskelle i krav til, hvordan forskellige redegørelser kan offentliggøres, og der er krav til specifik benævnelse for hver af redegørelserne, hvilket bekendtgørelsen afspejler. For nogle af redegørelserne (§§ 99a og 99b) kan oplysningerne gives på den måde, som foreskrives efter internationale retningslinjer eller standarder. Det skal i så fald oplyses i ledelsesberetningen, at oplysningerne er givet i henhold til sådanne retningslinjer/standarder, og redegørelsen skal også offentliggøres på virksomhedens egen hjemmeside, uanset at redegørelsen også er offentliggjort på hjemmesiden for den pågældende internationale organisation.

Download lovbekendtgørelse nr. 838 af 8. august 2019 (årsregnskabsloven) her.

Download Bek. nr. 958 af 13. september 2019 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder IFRS for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (IFRS-bekendtgørelsen) her.

Download Bek. nr. 959 af 13. september 2019 om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven her.

Download Bek. nr. 960 af 13. september 2019 om finansiering af driften af regnskabskontrol med visse virksomheder her.