Folketinget har vedtaget ændringer til årsregnskabsloven

Faglig nyhedFolketinget vedtog i dag den 20. december lovforslag L 99, der ændrer i årsregnskabsloven. Ændringerne skal anvendes for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere, men kan frivilligt anvendes før. Læs her om de væsentligste ændringer og kommende tiltag fra FSR – danske revisorer.

Regnskab

De væsentligste ændringer i regnskabsklasse B er:

 • Virksomheder kan frivilligt vælge at indregne omsætning efter principperne i IFRS 15 og leasingkontrakter efter principperne i IFRS 16.
 • Der er mulighed for at opdele beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis, så beskrivelsen sker i noterne til de enkelte regnskabsposter.
 • Det er ikke længere muligt at vise en egenkapitalopgørelse i en note. Egenkapitalopgørelsen skal være en selvstændig regnskabsopstilling.
 • Ved delvis indbetaling af selskabskapital skal bruttometoden anvendes i årsregnskabet.
 • I nogle situationer skal værdiregulering af finansielle instrumenter vedrørende pengestrømssikring samt visse gevinster ved omregning af poster i fremmed valuta indregnes på en dagsværdireserve under egenkapitalen.
 • Nye notekrav vedrørende opskrivning og regulering til dagsværdi.
 • Ændret notekrav vedrørende årets indregnede renter i aktivers kostpris.
 • Begrebet ”kapitalinteresser” er indføjet i årsregnskabsloven og erstatter i langt de fleste situationer begrebet ”associeret virksomhed”.

De væsentligste ændringer i regnskabsklasse C mv. er:

 • Nye oplysningskrav i ledelsesberetningen om finansielle risici
 • Redegørelse for samfundsansvar - § 99a er helt omskrevet
 • Redegørelse for kønsmæssig sammensætning - § 99b er helt omskrevet
 • Justeringer i reglerne om, hvornår koncernregnskab kan undlades
 • Enkelte ændringer i koncern-notekrav (kapitalinteresser og nærtstående parter)
 • Nyt krav om redegørelse om mangfoldighed (kun klasse D).

Hvornår træder ændringerne i kraft?
De nye regler skal anvendes for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere.

Der er dog mulighed for at anvende de nye regler allerede for regnskabsår, der slutter den 31. december 2018 eller senere. Dette skal ske systematisk og konsekvent, men der er ikke krav om at anvende samtlige nye regler før tid. Det er fx muligt blot at anvende IFRS  15 og IFRS 16 ved indregning af omsætning og leasingkontrakter uden samtidig at følge de nye krav om redegørelse for samfundsansvar, da disse oplysningskrav ikke har en naturlig sammenhæng med de valgte principper for indregning af omsætning og leasingkontrakter.

Se den vedtagne lov her.

Planlagte tiltag i 2019
Vi har planlagt yderligere information om de nye regler i årsregnskabsloven i 2019, og ændringerne vil naturligvis blive indarbejdet i CaseWare, i de faglige værktøjer på Værktøjsportalen og i Regnskabsvejledningen for klasse B og C.

 • Nyhedsmail med detaljerede oversigter over ændringer i henholdsvis klasse B og C (januar)
 • Artikler i Revision & Regnskabsvæsen (februar)
 • Fakta-ark, som revisor kan i bruge i forbindelse med rådgivning af klasse B-kunder (marts)
 • CaseWare-release, hvor ændringer til årsregnskabsloven er indarbejdet i Regnskabsbyggeren (august)
 • Værktøjer på Værktøjsportalen (fsrdocs.dk) opdateres med ændringer til årsregnskabsloven (august)
 • Regnskabsvejledningen for klasse B og C opdateres med ændringer til årsregnskabsloven (september)
 • På efterårets regnskabskurser vil der også være fokus på de nye regler i årsregnskabsloven.

Kontakt

 • Jan Brødsgaard

  Fagkonsulent - cand.merc.aud.

  3369 1060

Faglig Hotline for medlemmer

Faglig Hotline er en gratis medlemsservice fra FSR – danske revisorer.
Alle personlige medlemmer af foreningen kan få op til 15 minutters sparring eller rådgivning indenfor revisorlovgivningens fagområder, dvs. regnskab, revision, kvalitetssikring- og kontrol, erklæringer, etik- og uafhængighed samt visse dele af selskabsretten.

Brug Revisorernes Hus som dit Pitstop i København. Her kan du f.eks. holde uformelle møder.

Brug Revisorernes Hus

Virksomhedsindblik

FSR - indblik: Hvad skriver revisor i rgnskabet og hvilken sikkerhed er der for regnskabsoplysningerne

Slå danske selskaber op og få svar på, hvilken sikkerhed der er for oplysningerne i et regnskab og se om revisor her givet anmærkninger i seneste regnskab.

Redskabet giver også et overblik over, hvordan et selskabet klarer sig i forhold til andre selskaber.

Prøv det her:
Virksomhedsindblik