Fortsat mange fejl og mangler i årsrapporter

Faglig nyhedVi har i 2018 modtaget ca. 100 årsrapporter i den elektroniske postkasse rigtigrevisor@fsr.dk. Efter en gennemgang har vi videresendt ca. 70 fejlbehæftede årsrapporter til Erhvervsstyrelsen.

Regnskab

Vi har i 2018 modtaget ca. 100 årsrapporter, hvoraf 71 er videresendt til Erhvervsstyrelsen med henblik på yderligere gennemgang og opfølgning. Der fremgår stadig et gennemgående mønster af samme fejltyper, bl.a.:

  • Manglende underskrift fra godkendt revisor ved erklæring om opstilling af finansielle oplysninger, jf. årsregnskabslovens § 135a, stk. 1, 2. pkt.
  • Ingen eller mangelfuld beskrivelse af anvendt regnskabspraksis (kan kun udelades, hvis virksomheden er omfattet af mikro-reglerne og skriver det i en note, og gælder ikke for holdingselskaber)
  • Mangler i håndtering af mulighed for at undlade revision (betingelserne opfyldes ikke)
  • Manglende ledelsespåtegning (kan ikke fravælges, hvis der er mere end ét ledelsesmedlem).

Der opleves ud over de ovenstående punkter også følgende fejltyper:

  • Ingen bundet IVS-reserve, selvom virksomheden har overskud i regnskabsåret
  • En uoverensstemmelse mellem den registrerede kapital og oplysninger på virk.dk
  • Ingen eller mangelfulde noter. 

Kravet om at angive revisors MNE-nr. i erklæringer på årsrapporter, der indsendes til Erhvervsstyrelsen, ville forventeligt føre til et markant fald af indsendte årsrapporter med en ulovlig erklæring fra andre end godkendte revisorer. Kravet har desværre endnu ikke helt virket efter hensigten, da denne fejltype, hvor erklæringen er underskrevet af en ikke-godkendt revisor, stadig er langt den hyppigste fejl i postkassen rigtigrevisor@fsr.dk.