Lovforslag om ændringer af årsregnskabsloven mv. er fremsat

Faglig nyhedLovforslagets formål er at rette op på fejl i den danske implementering af regnskabsdirektivet
samt at tilpasse revisorlovens efteruddannelseskrav for revisorer efter den enkelte revisors behov.

Regnskab

Lovforslag nr. L99 om ændring af årsregnskabsloven mv. blev fremsat i Folketinget den 14/11 2018.

Lovforslagets primære formål er at sikre en korrekt og hensigtsmæssig implementering af EU´s nye regnskabsdirektiv, idet Erhvervsstyrelsen havde konstateret, at enkelte bestemmelser i regnskabsdirektivet ikke var blevet implementeret korrekt i dansk lovgivning, da direktivet blev implementeret ved en lovændring i 2015. Herudover tilpasses revisorlovens efteruddannelseskrav for revisorer efter den enkelte revisors behov.

Lovforslaget indeholder ændringer af årsregnskabsloven, så der sikres en fuldstændig, korrekt og hensigtsmæssig implementering af EU's regnskabsdirektiv og ændringsdirektivet hertil om ikke-finansiel information, bl.a. rapportering om mangfoldighed. Det betyder, at der indføres enkelte nye krav i loven, ligesom enkelte krav ophæves eller ændres.

Det foreslås, især efter ønske fra FSR - danske revisorer, at de nye internationale regnskabsstandarder om omsætning og leasing også skal kunne udfylde lovens rammer.

Det foreslås, ligeledes især efter ønske fra FSR - danske revisorer, at lovens bestemmelse om redegørelse for samfundsansvar og bestemmelsen om rapportering om måltal og politikker for det underpræsenterede køn tydeliggøres (omskrivning af §§ 99a og 99b), ligesom der foreslås en ny bestemmelse om redegørelse for politikker om mangfoldighed (f.eks. alder, uddannelse, erfaring, køn m.v.) (§ 107d).

Ændringen af revisorloven (revisorlovens § 4, stk. 1-2) vil sikre en mere fleksibel og målrettet efteruddannelse tilpasset den enkelte revisors efteruddannelsesbehov samt mere proportionale sanktionsmuligheder ved manglende opfyldelse af efteruddannelseskravene (revisorlovens § 8a).

Vi forventer, at lovforslaget vedtages inden årsskiftet. Der kan naturligvis ske ændringer, inden Folketinget vedtager den endelige lov. Det er foreslået, at lovændringerne træder i kraft 1. januar 2019, men at ændringerne til revisorloven træder i kraft 1. juli 2019 og ændringerne til årsregnskabsloven har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere. En virksomhed kan dog anvende ændringer af årsregnskabsloven for regnskabsår, der slutter den 31. december 2018 eller senere, når anvendelsen sker systematisk og konsekvent. En virksomhed, der vælger at lade IFRS 15 udfylde lovens rammer for omsætning fra fx 2018, kan vente til fx 2019 med at anvende IFRS 16 til at udfylde lovens rammer for leasing. En virksomhed vil dog ikke kunne anvende IFRS 16 før IFRS 15, da standarderne er forbundne således, at IFRS 16 forudsætter anvendelsen af IFRS 15.

FSR afgav 12/10 2018 høringssvar til ERST.

Se nyheden herom her.

Se det fremsatte lovforslag nr. L99 (170 sider inkl. bilag) her.