Stadigt mangelfulde årsrapporter offentliggjort via Erhvervsstyrelsen

Faglig nyhedDer er stadigt hyppige eksempler på årsrapporter med fejl og mangler, der offentliggøres hos Erhvervsstyrelsen, især når en revisor ikke har medvirket. FSR - danske revisorer peger på, at der bør sikres bedre kontrol, og har dialog med Erhvervsstyrelsen om dette.

Regnskab

Sikkerhedsstyrelsen peger meget fornuftigt i annoncer og på styrelens hjememside på, at det er en rigtig dårlig idé at få en amatør til at lave elinstallationer i sit hus.

På samme måde er det en rigtig dårlig idé, hvis en virksomhed lader en amatør udarbejde den lovpligtige årsrapport for sin virksomhed.

Der har vist sig hyppigt at være fejl i de årsrapporter, danske virksomheder indsender til og offentliggør hos Erhvervsstyrelsen, især hvis en revisor ikke har været involveret. Der er set flere grelle eksempler på fejl og meget ringe kvalitet i de offentliggjorte årsrapporter hos Erhvervsstyrelsen.

FSR - danske revisorer har tidligere peget på det problematiske i, at virksomheder med ringe regnskabsmæssige kompetencer selv forsøger eller via assistance fra ukyndige udarbejder og indsender årsrapporter til offentliggørelse hos Erhvervsstyrelsen. Vi har også peget på, at manglende medvirken af revisor naturligvis stiller større krav til den offentlige kontrol med regnskaberne.

Nogle af de fejltyper, som ser ud til at gå igen, er:

- Manglende ledelsespåtegning (kan ikke fravælges, hvis der er mere end ét ledelsesmedlem)

Manglende sammenligningstal

- Mangelfuld beskrivelse af anvendt regnskabspraksis (kan kun udelades, hvis man er omfattet af mikro-reglerne og skriver det i en note, og gælder ikke for holdingselskaber)

- Mangler i håndtering af mulighed for at undlade revision (betingelserne opfyldes ikke).

- Manglende eller forkert selskabsnavn og manglende angivelse af selskabsform (fx A/S, ApS eller IVS) på årsrapporten.

- Mange unødvendige regnskabsposter medtages (fyldt med nuller).

I stort set alle tilfælde er der tale om årsrapporter, der ikke har været underlagt revision eller anden medvirken fra en statsautoriseret eller registreret revisor.

FSR - danske revisorer er i dialog med Erhvervsstyrelsen om bedre modtagerkontroller.

Vi opfordrer også fortsat til, at medlemmer, der støder på groft fejlbehæftede og misvisende årsrapporter, kan sende disse til rigtigrevisor@fsr.dk med oplysning om, hvor i årsrapporterne der er åbenlyse fejl eller mangler. Vi vil så genenmgå dem og henlede Erhvervsstyrelsens opmærksomhed på sådanne særligt grove fejl, som kalder på en reaktion.