Oplysning om aktionærer i selskabers årsrapporter

Faglig nyhedFra den 15. marts 2015 er der ikke længere krav om, at aktieselskabers årsrapporter skal indeholde oplysninger om aktionærer, der ejer mere end 5 pct. af stemmerettighederne eller selskabskapitalen. FSR – danske revisorer anbefaler dog, at oplysninger fortsat gives indtil ejerregistret bliver tilgængeligt for offentligheden den 15. juni 2015.

Regnskab

Årsregnskabslovens § 74 blev ophævet i 2009, men ophævelsen er først nu trådt i kraft for regnskaber, der aflægges den 15. marts 2015 eller senere, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 242 af 11. marts 2015.

Fra den 15. juni 2015 vil alle have adgang til ejerregistret og vil der kunne se ejerforholdene i danske selskaber. Indtil da anbefaler FSR - danske revisorer, at oplysningerne fortsat gives i aktieselskabernes årsrapporter.