Rapportering om god fondsledelse i henhold til ÅRL § 77a

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen har præciseret, at kravet om rapportering om god fondsledelse indebærer, at erhvervsdrivende fonde skal oplyse, om de enkelte anbefalinger om god fondsledelse efterleves.

Regnskab

I publikationen "Årsberetning om erhvervsrettet kontrol og tilsyn" fra maj 2017 har Erhvervsstyrelsen påpeget, at en stor andel af de erhvervsdrivende fonde har problemer med at leve op til de relativt nye regler om rapportering om god fondsledelse.

FSR - danske revisorer er bekendt med, at der har været usikkerhed om fortolkningen af kravet i årsregnskabslovens § 77a. Problemstillingen har været drøftet i FSR - danske revisorers regnskabsudvalg og vi har haft en dialog med Erhvervsstyrelsen om fortolkning af bestemmelserne om rapportering om god fondsledelse. Der er nogen, der har haft den opfattelse, at man kunne nøjes med i ledelsesberetningen samlet at anføre, at man følger anbefalingerne om god fondsledelse, og eventuelt kun specifikt omtale de anbefalinger, der ikke følges, og forklare hvorfor.

Erhvervsstyrelsen har i den forbindelse præciseret, at henvisningen i § 77a til erhvervsfondslovens § 60 indebærer, at fondens bestyrelse i sin redegørelse skal oplyse, om fonden følger de enkelte anbefalinger fra Komiteen for god fondsledelse. Hvis bestyrelsen fraviger en anbefaling, skal bestyrelsen redegøre for grundene hertil og for, hvordan man i stedet har indrettet sig. Den redegørelse, der som udgangspunkt gives i ledelsesberetningen (men også kan gives på fondens hjemmeside ved henvisning fra ledelsesberetningen eller noterne, jf. bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni 2016 om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven), skal være identisk med den redegørelse, der gives på et bestyrelsesmøde, jf. § 60 i lov om erhvervsdrivende fonde.

Det er således ikke tilstrækkeligt samlet at henvise til, at anbefalingerne følges.

Download publikationen: "Årsberetning om erhvervsrettet kontrol og tilsyn", udgivet i maj 2017. (Tilsynet med erhvervsdrivende fonde er omtalt på siderne 37-41.)