Væsentlige ændringer i indsendelsesbekendtgørelsen

Faglig nyhedÆndringerne har væsentlige praktiske konsekvenser. Det bliver lettere at omgøre indberettede årsrapporter. Flere forhold skal opmærkes særskilt ved XBRL-indberetningen. Revisors MNE-nummer skal fremgå af revisors erklæringer.

Regnskab

Ændringerne i indsendelsesbekendtgørelsen vedrører primært:

 1. Ny proces for omgørelse af årsrapporter, hvor omgørelser ikke længere kræver tilladelse fra ERST. Der skal medsendes en redegørelse, der offentliggøres sammen med den omgjorte årsrapport.

 2. Reduktion i muligheden for at clob-opmærke ved XBRL-indberetning af årsrapporter, da følgende skal opmærkes særskilt:

  a. fravalg af revision
  b. resultatdisponering, hvis denne oplysning gives i en note
  c. fondes redegørelse for god fondsledelse
  d. fondes redegørelse for uddelingspolitik
  e. beretning om betaling til myndigheder (store virksomheder)

 3. Underskrivende revisor skal i erklæringen oplyse sit MNE-nummer, som er revisors unikke identifikationsnummer. MNE-nummeret er offentligt tilgængeligt på CVR.dk. Revisors erklæringer på årsregnskaber, der indberettes til ERST, skal således indeholde både revisionsvirksomhedens CVR-nummer og den underskrivende revisors MNE-nummer.  

Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017, men de fleste ændringer får reelt først virkning i 2018.

Reglerne om omgørelse af årsrapporter har først virkning for regnskaber, der indberettes efter den 1. januar 2018.

Reglerne om reduceret clob-opmærkning og angivelse af MNE-nummer i revisors erklæring har virkning for regnskabsår, der slutter den 31. december 2017 eller senere.

Se bekendtgørelsen her