Skal embedsmænd kunne afgøre sager på vegne af Fondsrådet?

Faglig nyhedFSR er betænkelig ved et forslag, der er fremme om at Fondsrådet fremover skal have mulighed for at lade deres sekretariater træffe afgørelser. Som den foreslåede lovtekst er formuleret, indeholder den ikke begrænsninger af, omfanget eller typer af sager, som Fondsrådet kan overlade afgørelsen af til embedsmændene. Den indebærer samtidig en risiko for sammenblanding af den udøvende, lovgivende og dømmende magt.

Finanstilsynet har sendt et lovudkast i høring, hvor det foreslås at give Fondsrådet mulighed for at uddelegere afgørelsen af sager til deres sekretariater i henholdsvis Finanstilsynet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Det fremgår af lovbemærkningerne, at delegationen kan omfatte rutinesager samt sager, som kan være både væsentlige og principielle, men hvor der ikke kunne træffes endelig afgørelse på det møde i rådet, hvor sagen behandles.

Grundlæggende finder FSR forslaget betænkeligt, da der hermed vil ske en øget sammenblanding af lovgivende, udøvende og dømmende magt. Dermed vil der i stigende grad kunne stilles spørgsmålstegn ved uafhængigheden i regnskabskontrollen. Det er væsentligt at sikre uafhængigheden og integriteten i Fondsrådets arbejde og afgørelser.

Hertil kommer, at lovteksten er formuleret på en måde, så den ikke sætter klare rammer for delegationen fra Fondsrådet til sekretariaterne. Hvis der skal ske en uddelegering af afgørelser, bør lovteksten efter FSR's opfattelse indeholde en klar afgrænsning af hvilke sagstyper, som kan uddelegeres.

Som alternativ til at uddelegere kompetence til at træffe afgørelse i sager, ser FSR  andre mulige veje til at smidiggøre Fondsrådets arbejde.

FSR foreslår i høringssvaret blandt andet, at Fondsrådet i samarbejde med FSR søger at medvirke til, at fejl i regnskaberne forebygges. FSR gør i den forbindelse gerne en særlig indsats i forhold til oplysning om, hvordan virksomhederne kvalitetssikrer deres regnskaber og hvilke områder hvor virksomhederne skal udvise særlig opmærksomhed. 

Desuden peger FSR på, at en betydelig del af sagerne vedrører formelle fejl i halvårsrapporter. Disse fejl kunne hensigtsmæssigt forebygges ved at indføre regler om, at der skal foretages review af halvårsregnskaberne.

Det bør også være muligt at give fremadrettet påbud vedrørende fejl, som er for små til at være af betydning for investorernes beslutningstagen, og derfor først kræves rettes ved førstkommende lejlighed (delårs- eller årsrapport).

Du kan læse FSR's høringssvar her