Ændringer af regnskabsbekendtgørelser for finansielle virksomheder på vej

Faglig nyhedFinanstilsynet forventes i løbet af efteråret at udstede ændringer til de gældende regnskabsbekendtgørelser for en række finansielle virksomheder, bl.a. med henblik på at indføre standarden IFRS 16 om leasing. FSR - danske revisorer er positivt indstillet over for indførelsen af IFRS 16 i regnskabsregler for finansielle virksomheder.

Regnskab

Finanstilsynet sendte i september 2018 udkast til ændringer af regnskabsbekendtgørelserne for kreditinstitutter, forsikringsselskaber mv. i høring. Behovet for at opdatere regnskabsbekendtgørelserne skyldes bl.a. den nye regnskabsstandard om leasing, IFRS 16.

De væsentligste ændringer i forhold til det hidtidige regelsæt for forsikringsselskaber, tværgående pensionskasser mv. er:

  • der indføres nye oplysningskrav om alternative investeringer
  • unoterede forsikringsselskaber skal ikke længere aflægge halvårsrapporter

  • reglerne for leasing tilpasses IFRS 16, der er den nye internationale regnskabsstandard for leasing

  • reglerne for indregning og måling af materielle investeringsaktiver ændres

  • kravene om oplysninger vedrørende følsomhedsanalyser ændres.

De væsentligste ændringer i forhold til det hidtidige regelsæt for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber er:

  • reglerne for leasing tilpasses IFRS 16, der er den nye internationale regnskabsstandard for leasing

  • regnskabsskemaerne for forvaltere af alternative investeringer og investeringsforvaltningsselskaber justeres

  • der foretages diverse andre justeringer, bl.a. i bilaget om måling af ejendomme til dagsværdi.

Det er hensigten, at ændringerne af bekendtgørelsen skal træde i kraft den 1. januar 2019 med virkning for regnskabsår, der starter 1. januar 2019.

Udkastene til ændringer af bekendtgørelserne kan findes via høringsportalen:

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62158

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62159

FSR danske revisorers høringssvar til ændringerne af bekendtgørelsen for forsikringsselskaber mv kan findes her og høringsvar til ændringerne af bekendtgørelsen for kreditinstitutter mv kan findes her.