Ændringer i bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner

Faglig nyhedI bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner fra 2015, der senest er opdateret i 2016, har Finanstilsynet den 24/12-2019 foretaget en række yderligere ændringer.

Regnskab

Blandt ændringerne kan nævnes:

  • I § 21 indsættes som stk. 5: 
    Revisionschefen må ikke komme i en situation, hvor vedkommende erklærer sig, konkluderer eller oplyser om forhold eller dokumenter, som revisionschefen, ansatte i den interne revision eller konsulenter, som revisionschefen gør anvendelse af, har udarbejdet grundlaget for.
  • I § 23, stk. 1, nr. 1, indsættes efter ’’arbejdsopgaver,’’: ’’herunder at den revision, der er udført af intern revision, skal omfatte alle væsentlige og risikofyldte områder i virksomheden,’’
  • § 39, stk. 2, affattes således: 
    Den eksterne revision skal i protokollatet vedrørende årsregnskabet for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, der driver livsforsikringsvirksomhed omfattet af bilag 8 i lov om finansiel virksomhed, redegøre for den foretagne kontrol i henhold til § 14 i bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser. De i 2019 gældende regler om revisors pligter, herunder uanmeldt revision, i forbindelse med registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser fremgik af bekendtgørelse nr. 11 af 4/1 2019 § 14.
  • § 46, 1. pkt., affattes således:
    Såfremt der ikke er oprettet en intern revision, skal den eksterne revision gennemgå rapporteringen til bestyrelsen fra compliancefunktionen og risikostyringsfunktionen, der er udarbejdet i henhold til artikel 25, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 af 25. april 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/56 for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv.

Ændringsbekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2020.

Du kan downloade ændringsbekendtgørelsen her.