Finanstilsynets ændringer til regnskabsbekendtgørelser for finansielle virksomheder

Faglig nyhedFinanstilsynet har udsendt ændringer til regnskabsbekendtgørelser for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber samt forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Regnskab

To nye ændringsbekendtgørelser om finansielle rapporter er udsendt af Finanstilsynet. Det drejer sig om ændringsbekendtgørelse nr. 1441 og 1442, der begge er dateret 3. december 2018. Ændringerne vedrører finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser og finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Finanstilsynet fremhæver nedenstående elementer som de væsentligste ændringer:

 

Ændringsbekendtgørelsen for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber indeholder følgende elementer:

  • Ændring af skemaerne for resultatopgørelsen og femårsoversigten for forvaltere af alternative investeringsfonde
  • Reglerne om indregning og måling af leasingaftaler tilpasses reglerne i IFRS 16

 

Ændringsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser indeholder følgende elementer:

  • Virksomheder omfattet af bekendtgørelsen, der ikke er børsnoterede, fritages for pligten til at udarbejde og offentliggøre halvårsrapporter.
  • Der indføres nye krav til noteoplysninger om aktiver og forpligtelser til dagsværdi, herunder specielt krav til oplysninger om aktiver i niveau 3 (alternative investeringsaktiver).
  • Der indføres regler om, at materielle investeringsaktiver, som ikke er investeringsejendomme, skal indregnes og måles efter samme regler som investeringsejendomme, dvs. til dagsværdi med værdiregulering i resultatopgørelsen.
  • Reglerne om indregning og måling af leasingaftaler tilpasses reglerne i IFRS 16.
  • Reglerne om oplysninger om følsomhed over for risici ændres, herunder gøres det muligt, at oplysningskravene om følsomhed fra Solvens II-reglerne også kan anvendes i regnskaberne.
  • Kravet om oplysning af nøgletallet solvensdækning ændres fra at være et noteoplysningskrav til at være en oplysning, der skal gives i ledelsesberetningen.

 

Ikrafttrædelse

Ændringsbekendtgørelserne træder i kraft med virkning for års- og delårsrapporter med regnskabsperioder, der begynder 1. januar 2019 eller senere. Dog kan brugen af de nye regler om indregning og måling af leasingaftaler udskydes, så anvendelse først sker i regnskabsperioder, som begynder 1. januar 2020. Endvidere er der mulighed for helt eller delvist at benytte de nye regler i årsrapporten for 2018.

Læs mere ændringsbekendtgørelsen for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. her

Læs mere ændringsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser her