Julebrev: Finansielle risici som følge af klimaforandringer påvirker forsikringsselskaber og pensionskasser

Faglig nyhedI Finanstilsynets julebreve til forsikrings- og pensionsselskaberne har tilsynet fokus på de risici, der følger af klimaforandringerne og på bæredygtig finansiering.

Regnskab

De finansielle risici som følge af klimaforandringerne kan opdeles i to typer, fysiske risici og transitionsrisici. De fysiske risici er de mulige konsekvenser for selskabernes aktiver, f.eks. ejendomme, som følge af eksempelvis ekstreme variationer i vejret, øget vandstand eller stigende temperatur. Transitionsrisici er de risici, der opstår i tilpasningen til en mere CO2-effektiv økonomi f.eks. som følge af ændret regulering eller teknologiskift. Disse forhold kan påvirke markedsværdien af investeringer og afkastet heraf.

I de to julebreve til skadesforsikringsselskaber henholdsvis livsforsikrings- og pensionsselskaberne beskrives enslydende, hvordan selskaberne bør håndtere de finansielle risici, som følger af klimaforandringerne mv. Kravene til forsikrings- og pensionsselskabernes håndtering af finansielle risici som følge af klimaforandringerne følger de gældende regler for gode ledelsesstrukturer. Håndteringen skal stå i forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af forretningsmodellen.

Forsikrings- og pensionsselskabernes bestyrelser skal forholde sig til alle risici, der påvirker selskabet. Bestyrelsen skal inddrage håndteringen af disse risici i strategi, risikoprofil, politikker og retningslinjer. Finanstilsynet forventer, at forsikrings- og pensionsselskaberne løbende overvejer mulige værktøjer til måling af alle væsentlige risici. Målingerne skal opdateres løbende for at understøtte bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelserne i skadesforsikringsselskaberne, livsforsikringsselskaberne og pensionsselskaberne skal senest d. 1. juli 2020 på baggrund af julebrevene indsende en redegørelse til Finanstilsynet for de enkelte selskabers overvejelser og tiltag i forbindelse med håndteringen af finansielle risici som følge af klimaforandringerne.

Du kan læse Finanstilsynets julebrev til livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser her

Du kan læse Finanstilsynets julebrev til skadeforsikringsselskaber her